PRIVACYVERKLARING

Designbureau Nolex respecteert de privacy van de bezoekers van zijn website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie naar onze klanten toe, hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. Totdat je op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op jouw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteer je de volgende gebruikersvoorwaarden. De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang je de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen
Website (hierna ook “De website”): nolex.nl. Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Designbureau Nolex, gevestigd te De Sluis 6, 7681 KB Vroomshoop, KvK-nummer: 67097421

Artikel 2 - Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Je zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 - Content van de website  
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze website zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 - Het beheer van de website
Voor een goed beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
- de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website;
- alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kunnen verstoren of in strijd zijn met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette;
- de website tijdelijk niet beschikbaar stellen teneinde updates uit te kunnen voeren.

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop je verbinding zoekt met de website is jouw eigen verantwoordelijkheid. Je dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om jouw apparatuur en jouw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Je bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die je op internet raadpleegt. De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen jouw worden gevoerd:
- vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet;
- vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy.

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die jezelf oploopt, dan wel derden of jouw apparatuur oplopen als gevolg van jouw verbinding met of het gebruik van de website. Je zult jezelf onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van jouw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op jou te verhalen.

Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens
Jouw gegevens worden verzameld door Designbureau Nolex. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden hoofdzakelijk gebruikt door het beheerder voor het onderhouden van relaties met jou en indien aan de orde voor het verwerken van jouw bestellingen.

Artikel 7 - Jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn/haar persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@nolex.nl. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop je jouw handtekening hebt gezet en onder vermelding van het adres waarop er met jou contact kan worden opgenomen. Binnen één week na het ingediende verzoek, krijg je antwoord op jouw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met twee weken worden verlengd.

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen
Je kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien je deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuur je een mail naar het volgende adres: info@nolex.nl. Geef in het onderwerp van de e-mail aan: Afmelden nieuwsbrieven. Indien je tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, die je wenst te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op jouw persoonlijke levenssfeer oplevert dan is de beheerder in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur, zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 - Cookies 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kunt worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Jouw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Designbureau Nolex gebruikt de volgende soorten cookies: 
- Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie;
- Geanonimiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc/locatie het bezoek plaatsvindt;
- Niet-geanonimiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.
- Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies: Google Analytics Geanonimiseerde (analytische cookies) Google Analytics (analytische cookie) ​​​​​, Facebook (tracking cookie) en Google Adwords (tracking cookie)

Wanneer je onze website bezoekt, kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op jouw apparatuur worden geïnstalleerd. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij jou uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 - Persoonsgegevens opdrachtgever

13.1 Enkel noodzakelijke gegevens
Designbureau Nolex gebruikt enkel de gegevens van de opdrachtgever die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst. De gegevens die worden gevraagd van de opdrachtgever zijn: de volledige naam, het adres, het e-mailadres, een telefoonnummer en eventuele bedrijfsgegevens, zoals btw-nummer, de bedrijfsnaam en het KvK-nummer. De gegevens worden zorgvuldig bewaart in ons klantenpanel dat beveiligd volgens de normen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De opdrachtgever kan zelf inloggen op dit paneel om de gegevens in te zien en om eventuele wijzigingen aan te vragen. Deze gegevens blijven in het klantenpaneel bewaard voor eventuele toekomstige opdrachten. De opdrachtgever verklaart bij het aangaan van een overeenkomst tevens het recht aan Designbureau Nolex om op een ander moment contact met de opdrachtgever op te nemen, bijvoorbeeld middels een nieuwsbrief of stand van zaken bericht.

13.2 Verspreiden
De gegevens van de opdrachtgever worden niet verspreid aan derden, tenzij anders is overeengekomen. Bij het afnemen van een domeinnaam en/of webhosting pakket worden gegevens automatisch doorgevoerd naar de register. Hierdoor zijn jouw gegevens die je hebt doorgegeven bij het afnemen bij de register bekend, doch heeft dit als voordeel dat het domeinnaam/webhosting op jouw eigen naam wordt geregistreerd. Dit betekent dat je ten alle tijden eigenaar bent van jouw domeinnaam en webhosting pakket. 

13.3 Beveiliging
Designbureau Nolex spant zich in om voldoende passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de opgeslagen gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor het treffen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de gebruikte software en applicaties.

13.4 Meldplicht
Mocht zich een datalek voordoen, dan wordt de opdrachtgever hiervan onmiddellijk op hoogte gesteld. De omschrijving bestaat uit het datalek zelf, de aard van de inbreuk (bv. kopieën, veranderen, diefstal, onbekend), wanneer het datalek plaatsvond en welke technische maatregelen op basis hiervan zijn getroffen om aan de wettelijke regelgeving te voldoen.

13.5 Rechten betrokkenen
Rekening houdende met de aard van de verwerking, verleent Designbureau Nolex voor zover mogelijk, bijstand aan het vervullen van de plicht om verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk ||| AVG vastgestelde rechten van betrokkenen te beantwoorden, door middel van passende technische en organisatorische maatregelen.

13.6 Data protection impact assessment
Designbureau Nolex verleent de opdrachtgever voor zover mogelijk en noodzakelijk bijstand bij het uitvoeren van een data protection impact assessment door het beschikbaar stellen van relevante informatie om het beoogde effect van de verwerkingsactiviteiten op de bescherming van de persoonsgegevens te kunnen beoordelen.

Artikel 14 - Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. De dichtstbijzijnde rechtbank voor de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 15 - Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kun je contact opnemen met Dhr. J.J. Aufderhaar via info@nolex.nl.