Algemene voorwaarden

§1. Definities

1.1 Designbureau Nolex
In deze algemene voorwaarden wordt met Designbureau Nolex bedoeld: Designbureau Nolex (https://nolex.nl), een eenmanszaak, kantoorhoudende in Vroomshoop aan De Sluis 6, 7681 KB. Designbureau Nolex is ingeschreven in de Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Enschede, onder nummer: 67097421.

1.2 Opdrachtgever

Onder opdrachtgever wordt verstaan: degene die Designbureau Nolex verzoekt (tegen betaling) een offerte uit te brengen en/of aangaat en/of een overeenkomst met Designbureau Nolex aangaat in het kader van het ontwikkelen, ontwerpen, realiseren en/of leveren van een product en/of dienst.

1.3 Producten
Onder product wordt verstaan: alle door Designbureau Nolex voor de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, ontwerpen, concepten, logo’s, huisstijl, advertenties, schetsen, modellen, ideeën, drukwerk, websites/webshops, sociale media, berichten, evenementen, foto’s (bewerkt als onbewerkt), films en andere materialen of bestanden.

1.4 Diensten
Onder diensten wordt verstaan: alle door Designbureau Nolex voor de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden en activiteiten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot webhosting pakketten, support, adviesgesprekken, domeinnamen, adviezen, ontwerpen/website ontwikkeling en onderhoud.

1.5 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van de tussen Designbureau Nolex en opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), alsmede op de door Designbureau Nolex verstrekte offertes, aanbiedingen en mondeling besproken taken en opdrachten. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij dit nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Indien zich tussen Designbureau Nolex en de opdrachtgever een situatie voordoet die niet is geregeld in deze algemene voorwaarden, dan dient deze situatie te worden beoordeeld volgens de strekking van deze algemene voorwaarden.
  • Indien Designbureau Nolex niet continu strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit echter niet dat de bepalingen daardoor niet langer van toepassing zijn. Designbureau Nolex verliest bovendien nimmer het recht om in elke situatie stipte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen, tenzij dit nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment gedeeltelijk of geheel nietig worden verklaard of vernietigd worden, dan blijft het overig bepaalde volledig van toepassing. Designbureau Nolex en de opdrachtgever zullen in overleg gaan om nieuwe bepalingen ter vervanging van nietige of vernietigde voorwaarden vast te leggen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.6 Afwijkende voorwaarden
De toepassing van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever of door de opdrachtgever ingeschakelde derden, worden uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijkingen zijn slechts van toepassing als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.7 Wijzigingen algemene voorwaarden 
Designbureau Nolex is ten alle tijden bevoegd tot het wijzigen van deze algemene voorwaarden. Indien er wijzigingen worden gedaan, wordt dit schriftelijk dan wel via de e-mail of andere elektronische wijze gedeeld met de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever het niet eens is met de wijzigingen, dient dit schriftelijk (e-mail) kenbaar te worden gemaakt binnen vijf kalenderdagen na bekendmaking van de wijzigingen, aan Designbureau Nolex. De opdrachtgever ontvangt hiervan een bevestigingsbericht. De nieuwe algemene voorwaarden zijn tevens van kracht op bestaande offertes/opdrachten/verzoeken en/of diensten.

1.8 Bevestiging van akkoord, reclamatie, berichtgeving of ontbinding
Wanneer opdrachtgever schriftelijk (via de e-mail) contact opneemt voor welke zaken dan ook met Designbureau Nolex, dan ontvangt de opdrachtgever binnen 24 uur een e-mail terug als bevestiging van ontvangst van het bericht. Mocht de opdrachtgever niet binnen 24 uur een e-mail terug hebben ontvangen, dan dient de opdrachtgever zelf telefonisch contact op te nemen met Designbureau Nolex, om er zeker van te zijn dat tijdig aan de gestelde termijnen in deze algemene voorwaarden wordt gehouden.  

1.9 Schriftelijke communicatie
Tot schriftelijke communicatie wordt bedoeld: aangetekend via de post, e-mail berichten en een WhatsApp bericht. Hierop volgt altijd een schriftelijke ontvangstbevestiging vanuit Designbureau Nolex.

§2. Overeenkomst, offerte, bevestiging en afspraak

2.1 Offerte en aanbieding
• Elke door Designbureau Nolex opgestelde offerte/aanbieding is vrijblijvend en geldig gedurende de periode die hierop vermeld staat. Designbureau Nolex heeft ten alle tijden het recht om de offerte/aanbieding te herroepen en/of te wijzigen. Bij aanvaarding van de offerte/aanbieding door de opdrachtgever, heeft Designbureau Nolex het recht om binnen zeven dagen na aanvaarding de offerte of aanbieding te herroepen en/of te wijzigen. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de opdrachtgever.
• Indien er geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte/aanbieding op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
• Designbureau Nolex kan niet aan offertes/aanbiedingen worden gehouden, indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte/aanbieding, dan wel een gedeelte daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
• De in een offerte/aanbieding vermelde prijs is exclusief btw. Mogelijke verzend-, reiskosten worden specifiek in de offerte benoemd of overeengekomen (mondeling/schriftelijk).

2.2 Totstandkoming van de overeenkomst

  • Een overeenkomst is aangegaan vanaf de dag van akkoord (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot) van de offerte, aanbieding, bestelling, dienst of gemaakte afspraak met Designbureau Nolex, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke (elektronische) opdrachtbevestiging aan Designbureau Nolex, respectievelijk de dag waarop de opdrachtgever aan Designbureau Nolex schriftelijk dan wel mondeling laat weten akkoord te gaan.
  • Een overeenkomst middels offerte/aanbieding kan tevens worden aanvaard, wanneer de opdrachtgever de offerte/aanbieding ongewijzigd binnen de in de offerte genoemde datum accepteert in het online portaal van Designbureau Nolex.
  • Elke bestelling, overeenkomst of opdracht, die door de opdrachtgever wordt gedaan of aangegaan, verbindt de opdrachtgever om de verplichtingen na te komen, zoals beschreven in deze algemene voorwaarden en hetgeen overeen is gekomen in de offerte, overeenkomst en volgens gemaakte afspraken.

2.3 Afwijkingen
Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van hetgeen in de offerte, aanbieding, opdracht, geboden dienst of gemaakte afspraak staat/is beschreven, dan is Designbureau Nolex daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Designbureau Nolex dit uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.

2.4 Toekomst
Gemaakte afspraken, offertes, prijzen of andere afwijkende voorwaarden gelden niet (automatisch) voor toekomstige overeenkomsten/offertes/diensten/opdrachten, tenzij dit specifiek schriftelijk nader is overeengekomen door Designbureau Nolex en opdrachtgever.

2.5 Extra werkzaamheden
De opdrachtgever is voor de levering van het product of dienst de overeengekomen prijs verschuldigd. Indien Designbureau Nolex op verzoek van de opdrachtgever andere/extra werkzaamheden dient te verrichten (denk aan wijzigingen aan ontwerpen/design/inrichting), dan zal Designbureau Nolex deze werkzaamheden op basis van de geldende uurtarieven aan de opdrachtgever boven op de overeengekomen prijs factureren. De extra werkzaamheden hoeven daarbij niet in kosten te zijn overeengekomen, daar de opdrachtgever ervanuit mag gaan dat wijzigingen altijd meer tijd in beslag nemen en daardoor ook meer kosten.

2.6 Prijsoverschrijding
Overschrijdingen tot 15% (vijftien procent) van de overeengekomen prijs worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en hoeven daardoor niet specifiek te worden vermeld door Designbureau Nolex aan de opdrachtgever. Prijswijzigingen vanuit leveranciers zijn hierbij uitgesloten en altijd voor het risico van de opdrachtgever. Mochten de kosten meer dan 15% procent afwijken, dan overlegd Designbureau Nolex met de opdrachtgever wat de voortgang van de overeenkomst zal zijn.

2.7 Meerdere ontwerpers/uitvoerders

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (of gedeeltelijke) opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/uitvoerder heeft verstrekt, dan dient de opdrachtgever dit nadrukkelijk schriftelijk te vermelden onder vermelding van de volledige namen van de ontwerper/uitvoerder aan Designbureau Nolex voorafgaand aan de overeenkomt/opdracht met Designbureau Nolex. Verzuimt de opdrachtgever, dan zijn alle gevolgen die hieruit voortvloeien voor de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever zelf.

2.8 Termijn, contractduur
De overeenkomst tussen Designbureau Nolex en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeenkomen.

2.9 Testen, wettelijke bepalingen en vergunningen
Het uitvoeren van testen, het beoordelen of onder andere instructies/diensten/producten voldoen aan de wettelijke normen, het aanvragen van vergunningen en vergelijkbare taken behoren uitdrukkelijk niet tot de overeenkomst en/of de verantwoordelijkheid van
Designbureau Nolex.

§3. De uitvoering

3.1 De uitvoering van de overeenkomst
Designbureau Nolex zal zich inspannen de overeenkomst zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Designbureau Nolex zal de opdrachtgever (voor zover noodzakelijk) op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden van de overeenkomst.

3.2 Werkzaamheden door derden
• Indien het volgens inzicht van Designbureau Nolex noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, heeft Designbureau Nolex het recht om namens en voor rekening van de opdrachtgever werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit wordt voorafgaand voor zover noodzakelijk, met de opdrachtgever overlegd.
• Indien door Designbureau Nolex of door Designbureau Nolex ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden dienen te verrichten op locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, dan draagt de opdrachtgever de zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.

3.3 Verstrekken van informatie
• De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot informatie en documentatie, waarvan Designbureau Nolex aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Designbureau Nolex te verstrekken.
• Indien de benodigde gegevens niet tijdig worden verstrekt, beoordeeld of bevestigd door de opdrachtgever, dan heeft Designbureau Nolex het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten in rekening te brengen.
• Designbureau Nolex is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, doordat Designbureau Nolex is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens.

3.4 Aanvraag offertes toeleveranciers
Indien Designbureau Nolex op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben, waaraan de opdrachtgever geen rechten kan ontleden. Desgewenst kan Designbureau Nolex namens de opdrachtgever offertes aanvragen bij derden/toeleveranciers.

3.5 Goedkeuring van tussenresultaten
Indien de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Designbureau Nolex de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd (schriftelijk/mondeling). Deze goedkeuring sluit latere wijzigingen uit. Wijzigingen zijn altijd mogelijk tegen meerprijs.

3.6 Samengestelde overeenkomst
Een samengestelde overeenkomst verplicht Designbureau Nolex niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. De opdracht is namelijk in zijn geheel aangenomen.

3.7 Productie
Alvorens tot productie of verveelvoudiging van het door Designbureau Nolex ontwikkelde design zal worden overgegaan, dient Designbureau Nolex de opdrachtgever in de gelegenheid te stellen om het laatste ontwerp, concept of proef te controleren en goed te keuren. De opdrachtgever dient de goedkeuring schriftelijk/mondeling of per e-mail te bevestigen.

3.8 Wijzigingen
• Mocht tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijken dat het voor de uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen, dan wordt dit in onderling overleg vastgesteld. Dit heeft consequenties voor de oorspronkelijke overeenkomst.
• Wijzigingen geven de opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst te ontbinden, aangezien de wijzigingen plaatsvinden in het belang van de opdrachtgever. De opdrachtgever aanvaardt de wijziging(en) van de overeenkomst, tenzij op dat moment nadrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.
• Designbureau Nolex kan zonder daarmee in gebreke te zijn, een wijziging van de opdrachtgever aan de overeenkomst/opdracht weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor hetgeen is overeengekomen, indien dit niet overeenkomt met de strekking/aard van de overeenkomst of dit niet overeenkomt met de aard/kwaliteit van design waar Designbureau Nolex achter kan staan.

3.9 Termijn van uitvoering
Indien er een termijn voor de uitvoering is afgesproken, begint het termijn te lopen vanaf de dag waarop Designbureau Nolex een schriftelijke (elektronische) bevestiging van de opdracht/overeenkomst verstuurd. Doch niet eerder dan dat Designbureau Nolex voor de uitvoering van de overeenkomst alle benodigde gegevens, documenten en dergelijke van de opdrachtgever heeft ontvangen, dan wel, indien een aanbetaling is vereist, niet eerder dan de dag waarop deze betaling door Designbureau Nolex is ontvangen en ontvangst hiervan is bevestigd aan de opdrachtgever.

§4. Levering

4.1 Termijn van levering
Een door Designbureau Nolex opgegeven termijn voor het volbrengen van de overeenkomst heeft een indicatieve strekking en is derhalve nooit een fatale termijn. Een overschrijding verplicht Designbureau Nolex niet tot enige schadevergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.
4.2 Verzending
Indien Designbureau Nolex het product of een gedeelte daarvan, al dan niet met tussenkomst van derden, aan de opdrachtgever verzendt, daaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot toezending per post, koerier of via elektronische berichtenverkeer, vindt deze verzending plaats voor de volledige risico van de opdrachtgever.

4.3 Afhalen
Levering op basis van afhalen kan bij het kantooradres van Designbureau Nolex aan De Sluis 6, 7681 KB te Vroomshoop. De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze ter beschikking worden gesteld door Designbureau Nolex. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie over het afhalen/het geven van instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Designbureau Nolex gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering is geheel voor de opdrachtgever vanaf het moment waarop de zaken aan de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

4.4 Bronbestanden
Bronbestanden gebruikt voor de ontwikkeling van het product en/of dienst, worden niet geleverd, tenzij anders is vermeld in de overeenkomst.

§5. Intellectueel eigendomsrechten

5.1 Toepassing
Intellectuele eigendomsrechten worden niet overhandigd aan de opdrachtgever bij oplevering of nakoming van de overeenkomst. Als Designbureau Nolex hebben we namelijk onze ontwerpen zelf bedacht en vormgegeven. De intellectuele eigendomsrechten zijn van toepassing op, maar niet beperkt tot, al onze ontwerpen, websites/-shops, databastanden, programmatuur, huisstijl, documentatie, rapporten, designs, uitgevoerde maatwerk werkzaamheden en inrichtingen. Digitaal een logo ontvangen om deze te gebruiken, zijn mogelijkheden die de opdrachtgever in overleg overhandigd kan krijgen.

5.2 Onderzoek naar bestaande rechten
Het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van intellectueel eigendomsrecht, zoals onder andere octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, rechten op tekeningen en modellen, auteursrechten en portretrechten behoort uitdrukkelijk niet tot de overeenkomst en blijven voor de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

5.3 Naamsvermelding
Het is de opdrachtgever verplicht om de naamsvermelding van Designbureau Nolex te laten staan op hetgeen is opgeleverd door Designbureau Nolex voortvloeiend uit de overeenkomst. Indien de opdrachtgever wijzigingen wil aanbrengen aan het design of de inhoud van een dienst/product, waar Designbureau Nolex niet achter kan staan, dan behoudt Designbureau Nolex altijd het recht om de naamsvermelding te laten verwijderen. Indien de opdrachtgever hier geen gehoor aan biedt binnen 36 uur, dan heeft Designbureau Nolex het recht schadevergoeding te vorderen aan de opdrachtgever.

5.4 Licenties
Op onder andere, maar niet beperkt tot websites, webshops, grafisch design en of andere website-technische werkzaamheden kunnen licenties van toepassing zijn. Deze licenties behoren altijd tot het intellectuele eigendomsrecht in bezit van Designbureau Nolex. Daarmee zijn licenties uitgesloten van de gebruikersrechten van de opdrachtgever op hetgeen Designbureau Nolex heeft geleverd aan de opdrachtgever, voortvloeiend uit de overeenkomst.

5.5 Ongestoord gebruik en bewaarplicht
De opdrachtgever dient Designbureau Nolex ongestoord gebruik te geven van de aan Designbureau Nolex geleverde of ter beschikking gestelde zaken, gegevens, ideeën, concepten, materialen, et cetera. De opdrachtgever vrijwaart Designbureau Nolex voor alle aanspraken van derden daarop, waaronder, doch niet uitsluitend worden verstaan, aanspraken op het gebied van het mededelingenrecht, het industriële recht en het intellectueel eigendomsrecht. Hierbij geldt tevens dat Designbureau Nolex niet verplicht is, om de voor de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, te bewaren.

5.6 Wijzigingen aan opgeleverde producten/diensten en derden
Elke wijziging, aanvulling, verbetering of aanpassing van een door Designbureau Nolex opgeleverd product of dienst, kan alleen met schriftelijke toestemming van Designbureau Nolex worden uitgevoerd door de opdrachtgever zelf, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Derden is de toegang tot het opgeleverde, verboden zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Designbureau Nolex. Mocht de opdrachtgever hierin tekortkomen, dan zal Designbureau Nolex hiervoor schadevergoeding claimen bij de opdrachtgever.

5.7 Geen verspreiding van informatie
Alle informatie die wordt besproken en overlegd aan de opdrachtgever, worden in goed vertrouwen gedeeld. De opdrachtgever is dan ook verantwoordelijk en aansprakelijk om deze informatie voor zichzelf te houden. Er mag geen verspreiding van informatie plaatsvinden. Dit geldt in de breedste zin. Denk hierbij aan onder andere offertes, werkwijzen en opgeleverde producten/diensten. Bij gebreke hieraan wordt schadevergoeding gevorderd bij de opdrachtgever.  

5.8 Gebruikersrechten
Bij oplevering van een overeenkomst tussen Designbureau Nolex en opdrachtgever, ontvangt de opdrachtgever uitsluitend een niet exclusief, niet overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruikersrecht.

5.9 Overdracht aan derden van gebruikersrechten
De opdrachtgever is het niet gerechtigd om de gebruikersrechten van opgeleverde diensten/producten/ontwerpen van Designbureau Nolex over te dragen aan derden of inzicht te verlenen aan derden, zonder voorafgaand nadrukkelijk schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van Designbureau Nolex. Verzuimt de opdrachtgever hierin, dan zal Designbureau Nolex schadevergoeding in rekening brengen bij de opdrachtgever.

5.10 Auteursrechten
Indien de opdrachtgever content heeft laten schrijven door Designbureau Nolex, heeft ook hierbij de opdrachtgever enkel beperkte gebruikersrechten op de geschreven teksten. Content mag niet voor andere doeleinden worden ingezet of worden gebruikt dan is overeengekomen, tenzij de opdrachtgever hiervoor schriftelijke toestemming heeft gevraagd en ontvangen van Designbureau Nolex. Bij gebreke hieraan wordt schadevergoeding gevorderd bij de opdrachtgever.  

§ 6. Kosten

6.1 Bijkomende kosten door meerwerk
Mocht Designbureau Nolex door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een wijziging of door onjuiste informatie over de inhoud van overeenkomst, genoodzaakt zijn om extra of andere werkzaamheden te verrichten, dan zullen deze werkzaamheden aan de opdrachtgever bovenop het overeen gekomen bedrag gefactureerd worden.

6.2 Deelfacturen
Designbureau Nolex is gerechtigd om de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en de uitgevoerde gedeelten afzonderlijk te factureren, zonder dat dit vooraf goedgekeurd wordt door de opdrachtgever.

6.3 Verhoging zonder invloed
Mocht na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan of mocht er een verhoging optreden van de rechten of belastingen of mocht er een kostprijsverhogende verandering van de wisselkoers optreden, ook al vindt dit plaats ingevolge van voorzienbare omstandigheden, dan is Designbureau Nolex gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te verhogen. Zie punt 2.6.

6.4 Deelfacturen wijzigen
Indien reeds een gedeelte van de overeenkomst is uitgevoerd, dan is het in artikel 6.3 onverkort van toepassing, ten aanzien van de door Designbureau Nolex nog te verrichten werkzaamheden voortvloeiend uit de overeenkomst.

§7. Betaling

7.1 Betalingsverplichting
Betalingen dienen plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum en in de aangegeven valuta op de factuur. Indien na het verstrijken van deze termijn door Designbureau Nolex nog geen volledige betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever ontvangt een herinnering waarnaar binnen veertien dagen het bedrag alsnog dient te zijn voldaan aan Designbureau Nolex.
Blijft de opdrachtgever in verzuim het bedrag volledig te voldoen, dan zal er een wettelijke handelsrente worden berekend als bedoeld in artikel 6:199a BW. De wettelijke handelsrente wordt bovenop het overeengekomen bedrag berekend. De rente wordt berekend vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is met het voldoen van de volledige betaling (de 1ste dag na het verstrekken van de betalingstermijn). Bovendien zal er aanspraak worden gedaan op een incassobureau.
Alle gemaakte kosten, waaronder, maar niet beperkt tot proceskosten, kosten voor rechtskundige ondersteuning, rechtsprocedure kosten, gerechtelijke incassokosten en kosten in verband met uitblijven van de betaling, zullen geheel ten laste komen van de opdrachtgever.
Mocht de opdrachtgever financiële hinder ervaren en hierdoor niet tijdig de factuur kunnen betalen, dan is het de opdrachtgever zijn eigen verantwoordelijkheid dit voor de eerste betaaltermijn is overschreden, te melden aan Designbureau Nolex. Hierdoor vervalt de betaling niet, maar zal in overleg worden gekeken naar een passende mogelijkheid. Denk daarbij aan betalen in termijnen.

7.2 Vooruitbetaling
• De opdrachtgever dient 30% van het totaal overeengekomen bedrag aan te betalen. Dit geldt voor overeenkomsten vanaf een totaal overeengekomen bedrag van €100,-. Designbureau Nolex zal niet eerder beginnen met de uitvoering van de overeenkomst dan dat deze aanbetaling op de door Designbureau Nolex aangegeven bankrekeningnummer is bijgeschreven. Hiervan zal de opdrachtgever elektronisch een bevestiging ontvangen.
• Designbureau Nolex heeft het recht volledige betaling van de kosten, met in het bijzonder productie- en mediakosten van de opdrachtgever te verlangen, voordat over zal worden gegaan tot productie/ontwikkeling van de overeenkomst.
• Tevens heeft Designbureau Nolex ten alle tijden het recht om volledige betaling te verlangen van de opdrachtgever als betalingszekerheid. Designbureau Nolex zal de uitvoering van overeenkomst opschorten als opdrachtgever hier niet aan voldoet.

7.3 Reclameren
Reclameren omtrent facturen dienen binnen acht kalenderdagen na de dag van verzending van de factuur nadrukkelijk schriftelijk/elektronisch bij Designbureau Nolex te worden ingediend. De opdrachtgever krijgt hiervan een elektronische bevestiging. De betalingstermijn wordt echter niet opgeschort. Indien de opdrachtgever dit termijn verzuimt, bestaat er geen recht meer op reclameren.

7.4 Geen compensatie
De opdrachtgever verricht de aan Designbureau Nolex verschuldigde betaling zonder opschorting, korting of compensatie, behoudens verrekening (aanbetaling) van het op de overeenkomst betrekking hebbende voorschot die eerder is voldaan.

7.5 Strekking
Door de opdrachtgever uitgevoerde betalingen, strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats (indien van toepassing) van alle verschuldigde rente en bijkomende kosten. In de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur van Designbureau Nolex.

7.6 Periodiek factureren
Designbureau Nolex is gemachtigd om periodiek te factureren. Dit is van toepassing op diensten en/of producten die gericht zijn op een herhaalde uitvoering.

7.7 Andere gevolgen verzuim
Designbureau Nolex behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten, totdat de opdrachtgever de openstaande factuur/facturen volledig heeft voldaan. Elke vertraging in de betaling door de opdrachtgever, maakt alle verschuldigde sommen gelijk opeisbaar. Tevens vervallen alle gegeven kortingen bij het niet respecteren van deze algemene voorwaarden.

7.8 Betalingsmogelijkheden
Bij Designbureau Nolex is het mogelijk om het totaal overeengekomen bedrag over te boeken naar het bankrekeningnummer dat staat vermeld op de factuur. Het is niet mogelijk om te pinnen of contant te betalen. Via het online portaal van Designbureau Nolex kan de opdrachtgever facturen voldoen middels Mollie. Het is ook mogelijk om als opdrachtgever binnen de eerste betaaltermijn te vragen om een betaalverzoek. De opdrachtgever krijgt dan een link doorgestuurd via WhatsApp. Ook in dit geval geldt nog steeds de originele betaaltermijn die staat vermeld op de factuur.

7.9 Betalen in termijnen
Indien de opdrachtgever wenst het totaal overeengekomen bedrag in termijnen te betalen, dan dient dit schriftelijk en nadrukkelijk te worden doorgegeven voorafgaand aan de overeenkomst. Is de overeenkomst eenmaal tot stand gekomen, is het naderhand niet mogelijk om hierop terug te komen, tenzij dit op een ander moment nadrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen door Designbureau Nolex.

§8. Opzegging en ontbinding

8.1 Opzegging door opdrachtgever
Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst wenst op te zeggen, dan kan dit middels een aangetekende brief of via elektronische weg. De opdrachtgever krijgt bij ontvangst van de opzegging een schriftelijke bevestiging van Designbureau Nolex. De opdrachtgever blijft echter de betaling verschuldigd voor de gemaakte kosten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden, vermeerderd met het recht van Designbureau Nolex om schadevergoeding te vorderen vanwege winstverlies door opzegging van de opdrachtgever.

8.2 Ontbinding door Designbureau Nolex
Designbureau Nolex zal de overeenkomst met de opdrachtgever ontbinden, indien er een toerekenbare tekortkoming is in de (niet, niet behoorlijke of niet tijdige) nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever. Ook indien er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Designbureau Nolex te voldoen; alsmede ingeval van faillissement, toepassing wettelijke schuldsaneringsregeling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht van de onderneming van opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, alsmede in geval van beslaglegging op de opdrachtgever en dit binnen een redelijk termijn niet zal zijn opgeheven.
Designbureau Nolex is bovendien bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voortdoen welke van dusdanige aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dusdanige aard zijn dat een ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Designbureau Nolex kan worden gevraagd.
De opdrachtgever blijft bij ontbinding door Designbureau Nolex volgens de hierboven staande situaties, verschuldigd om de tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden en gemaakte kosten voor de uitvoering van de overeenkomst te voldoen. Vermeerderd het recht van Designbureau Nolex om schadevergoeding te vorderen in verband met winstverlies door de ontbinding. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan redelijkerwijs niet meer kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voldaan door Designbureau Nolex, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming door de opdrachtgever.

8.3 Schadevergoeding
Naast een vergoeding van de door Designbureau Nolex geleden schade voor de al reeds uitgevoerde werkzaamheden en winstverlies als gevolge van ontbinding van de overeenkomst, zal er een schadevergoeding worden geclaimd bij de opdrachtgever, afhankelijk van de situatie en omstandigheden, met een minimum van €150,-.

8.4 Faillissement
Zowel Designbureau Nolex als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van een faillissement of surseance van betaling. De tot dan toe gemaakte kosten en arbeidsuren dienen desondanks door de opdrachtgever te worden voldaan.

8.5 Geen gebruikersrechten bij ontbinding
Er worden geen gebruikersrechten verleend voor producten/ontwerpen/diensten bij ontbinding, in welke situatie dan ook. Al geleverde gebruikersrechten komen per direct te vervallen. In het geval van ontwerpen, webdesign en website-technische werkzaamheden, gelden deze voorwaarden ook ná oplevering van de overeenkomst. Ontwerpen, content en websites/webshops mogen niet langer worden gebruikt (en worden ook niet meeverhuist) indien de opdrachtgever deze bij een andere partij wenst onder te brengen voor onderhoud, beheer of webhosting.  

8.6 Abonnementen/duurovereenkomsten
Wanneer de overeenkomst bestaat uit het verrichten van herhaalde werkzaamheden door Designbureau Nolex of soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd.
Deze overeenkomst kan enkel worden beëindigd door schriftelijke of elektronische opzegging, met inachtneming van de opzegtermijn van ten minste drie maanden, tenzij anders vermeld.

8.7 Direct opeisbaar
Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Designbureau Nolex aan de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar vermeerderd met bijkomende kosten en schadevergoeding. Indien Designbureau Nolex de nakoming van de verplichtingen opschort, vervalt niet het recht dit op een ander moment direct op te eisen.  

8.8 Terstond en met onmiddellijke ingang ontbinden
Mocht de opdrachtgever de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet kunnen nakomen en rechtvaardigt dit een ontbinding, dan is Designbureau Nolex gerechtigd de overeenkomst terstond en met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder enige verplichting tot betaling van schadevergoeding, terwijl de opdrachtgever verplicht blijft schadevergoeding te voldoen vanwege de ontbinding aan Designbureau Nolex.

8.9 Overgang
Mocht de overeenkomst worden opgezegd door Designbureau Nolex, dan zal Designbureau Nolex in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor de overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toe te rekenen valt. Mochten er extra kosten bijkomen tijdens de overdracht van de werkzaamheden voor Designbureau Nolex, dan worden deze aan de opdrachtgever gedeeltelijk in rekening gebracht.

§9. Garanties en vrijwaringen

9.1 Vrijwaring aansprakelijkheid
• De opdrachtgever dient Designbureau Nolex en de door Designbureau Nolex ingeschakelde derde(n) te vrijwaren van alle mogelijke aanspraken met betrekking tot het door Designbureau Nolex aan de opdrachtgever geleverde (gedeelten van het) product/dienst, waaronder te verstaan, maar niet beperkt tot, de toepassingen en/of het gebruik van het product.
• De opdrachtgever vrijwaart Designbureau Nolex en de door Designbureau Nolex ingeschakelde derde(n) voor enige aanspraken op intellectueel eigendomsrechten inzake van de door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. De opdrachtgever stelt Designbureau Nolex en door Designbureau Nolex ingeschakelde derden bovendien schadeloos, waarbij eventuele procedurekosten zelf door de opdrachtgever dienen te worden vergoed.

9.2 Garanties
• Uitgezonderd van het bepaalde in dit artikel, verleent Designbureau Nolex geen garantie met betrekking tot een product en/of dienst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Ieder product dat niet binnen vier kalenderdagen na levering is geweigerd of waarover de opdrachtgever bij Designbureau Nolex binnen deze periode schriftelijk heeft gereclameerd, dan wel in gebruik is gekomen door de opdrachtgever, wordt geacht te zijn geaccepteerd.
• Indien er sprake is van enige tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst
zal Designbureau Nolex daarvan direct schriftelijk (of elektronisch) op de hoogte gesteld dienen te worden door opdrachtgever (de dag van ontvangst of overhandiging). De opdrachtgever verstrekt Designbureau Nolex bovendien alle bewijzen hiervan.
Indien uit deze informatie voldoende blijkt dat er sprake is van enige tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, zal Designbureau Nolex het product en/of dienst of gedeelten daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een redelijk termijn van dertig dagen ter keuze van Designbureau Nolex kosteloos vervangen of herstellen, mits vervanging of herstel naar oordeel van Designbureau Nolex redelijkerwijs mogelijk is en de opdrachtgever toestaat het defecte product of een gedeelte daarvan terug te geven en de opdrachtgever alle medewerking voor het herstel of vervanging verleent.
• Mocht vervanging of herstel niet redelijk of juist onmogelijk zijn, zal Designbureau Nolex aan de opdrachtgever het betreffende betaalde bedrag restitueren onder aftrek van een redelijke vergoeding voor het genoten gebruik van het product en/of de gemaakte ontwerpkosten en eventuele leveringskosten of andere bijkomende kosten.
• Bij restitutie is Designbureau Nolex gerechtigd het product terug te nemen en pas tot restitutie over te gaan bij de levering/overhandiging van het defecte product/dienst en alle bijbehorende gegevens.
• Bij tijdige reclamatie zal Designbureau Nolex met de opdrachtgever in overleg gaan. Mocht de opdrachtgever hieraan geen gehoor geven of niet binnen een termijn van vier werkdagen reageren (mondeling, schriftelijk dan wel elektrisch), dan verzuimd de opdrachtgever het recht op reclamatie/restitutie. Dit is ook op toepassing bij een onredelijke behandeling of verhouding door opdrachtgever van Designbureau Nolex.

9.3 Uitzonderingen
De in artikel 9.2 genoemde garantie geldt niet indien de schade aan het product/dienst is ontstaan door enig gebruik dat niet aan te merken is als, maar niet beperkt tot ‘normaal gebruik’ van het product, nalatigheid of onzorgvuldig gebruik maken van het product of gedeelte daarvan, onjuiste installatie en/of onderhoud van het product en aanpassingen en herstelwerkzaamheden aan het product, zonder voorafgaande schriftelijke (elektronische) toestemming van Designbureau Nolex. Indien het product/dienst een website betreft is de opdrachtgever geheel zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de website, tenzij schriftelijk en nadrukkelijk anders is overeengekomen.

9.4 Termijn reclameren
Reclamatie over uitgevoerde werkzaamheden of geleverde zaken, dan wel betreffende gefactureerde bedragen dienen binnen vier kalenderdagen na uitvoering of levering bij Designbureau Nolex schriftelijk (aangetekend) dan wel elektronisch te zijn bekend gemaakt. De opdrachtgever ontvangt hiervan een elektronische of mondelingen bevestiging. Bij overschrijding van dit termijn, vervalt elke aansprakelijkheid van Designbureau Nolex.

9.5 Controle
De opdrachtgever is verplicht alle door Designbureau Nolex geleverde producten en/of diensten, waaronder mede te verstaan, doch niet beperkt tot opmaak-, druk- of andere proeven of concepten zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren en eventueel geconstateerde gebreken zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval binnen vier kalenderdagen na levering/ontvangst nadrukkelijk schriftelijk te melden. Mochten er na de controle door opdrachtgever fouten worden ontdekt, dan kan Designbureau Nolex of door Designbureau Nolex aangestelde derde(n) niet aansprakelijk gesteld worden, daar de opdrachtgever zelf de eindcontrole heeft uitgevoerd. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven wat betreft deze controle dan wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort. Bijkomende kosten die hierdoor ontstaan zijn voor rekening van de opdrachtgever.

§10. Overmacht 

10.1 Overmacht
Indien Designbureau Nolex, al dan niet tijdelijk, aan een wezenlijk deel van haar verplichtingen niet kan voldoen en dit niet te wijten is aan schuld, noch krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, is er sprake van overmacht. In deze algemene voorwaarden worden daardoor onder meer verstaan: het niet voldoen aan de verplichtingen uit de overeenkomst als gevolg van ziekte, niet-nakoming van door Designbureau Nolex ingeschakelde derden, het niet functioneren van apparatuur of faciliteiten, waaronder het niet beschikbaar zijn van telecommunicatiediensten en elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, braad, natuurrampen, overstromingen, molest, diefstal en dergelijke, is ieder der partijen indien deze toestand ten minste dertig kalenderdagen voortduurt, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij gerechtigd is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding. De overeenkomst kan worden opgeschort door Designbureau Nolex met ten hoogste twee maanden, indien dit binnen de termijn van dertig kalenderdagen is gemeld, gerekend vanaf melding overmacht. De melding wordt nadrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt.  

10.2 Gedeeltelijke levering bij overmacht
Indien Designbureau Nolex ten tijde van de overmacht als genoemd in artikel 10.1 nog gedeeltelijk kan leveren, dan wel heeft geleverd, dan is zij gerechtigd dit te leveren en afzonderlijk te factureren alsof het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

§11. Aansprakelijkheid

11.1 Aansprakelijkheid Designbureau Nolex
Designbureau Nolex is niet aansprakelijk voor:

A. Fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever beschikbaar is gesteld;
B. Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet (tijdig) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
C. Fouten van, door of namens door de opdrachtgever ingeschakelde derde(n);
D. Gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
E. Fouten in het product, indien opdrachtgever het concept/proef product en/of dienst goedgekeurd heeft, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan dergelijke controle geen behoefte te hebben, dan wel geen response/fouten doorgeeft/reclameert;
F. Fouten of problemen die zijn ontstaan na de leveringen of overdracht en door gebruik van het geleverde product en/of dienst door de opdrachtgever.
G. Schade wegens winstderving, werkstagnatie, verlies van zakelijke en/of andere gegevens (bestanden) of enige andere bedrijfsschade of geldelijk verlies, mogelijk samenhangend met het gebruik van het door Designbureau Nolex geleverde product en/of dienst;
H. Content, foto’s en andere gebruikte informatie.

11.2 Beperking aansprakelijkheid
Indien en voor zover Designbureau Nolex aansprakelijk is gesteld, is de aansprakelijkheid in alle gevallen, tenzij deze te wijten is aan opzet of grove schuld van Designbureau Nolex begrensd tot:
A. Het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Designbureau Nolex inzake van de overeenkomst wordt uitgekeerd; B. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan zal Designbureau Nolex overgaan tot betaling van de waarde van de facturen, die door de opdrachtgever zijn voldaan in de periode van drie maanden voorafgaand aan het moment dat de schade is ontstaan, voor zover de factuur dat gedeelte van de overeenkomst betreft, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

11.3 Verval aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid vervalt na het verstrijken van een termijn van dertig dagen vanaf het moment dat de overeenkomst is volbracht, product/dienst is overgegeven of geleverd, tenzij Designbureau Nolex de aansprakelijkheid met betrekking tot de overeenkomst alsnog erkend.

11.4 Kopiëren materialen
De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden totdat de overeenkomst is voldaan. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Designbureau Nolex niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die hierdoor mogelijk optreedt.

11.5 Bewaarplicht
Na het volbrengen van de overeenkomst hebben noch de opdrachtgever noch Designbureau Nolex jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens voor de geleverde producten en/of de diensten. Uiteraard is het aan de opdrachtgever zelf om de eventuele inloggegevens zelf te bewaren.

11.6 Kwaliteit
De opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de aan te leveren zaken. Onverminderd het overige in deze voorwaarde bepaalde, is Designbureau Nolex niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de door de opdrachtgever aangeleverde zaken.

11.7 Oordeel
Mocht de rechter oordelen dat Designbureau Nolex geen beroep toekomt op het in voorgaande leden bepaalde, beperkt de aansprakelijkheid van Designbureau Nolex zich ten alle tijden tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting van de werkzaamheden, waarop de aansprakelijkheid ziet.

11.8 Directe schade
Designbureau Nolex kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor directe schade door de opdrachtgever. Hieronder wordt verstaan; de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Designbureau Nolex aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Designbureau Nolex toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade, als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

11.9 Aansprakelijkheid website
• De aansprakelijkheid van Designbureau Nolex stopt als de opdrachtgever geen onderhoudscontract wil aangaan met Designbureau Nolex direct na oplevering.
• Designbureau Nolex is niet aansprakelijk als de opdrachtgever heeft aangegeven zelf het technisch onderhoud van de website te doen, waardoor schade aan de website ontstaat. Onderhoud door een derde is niet toegestaan.
• Designbureau Nolex is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregister of andere waarop Designbureau Nolex geen invloed kan uitoefenen.
• Designbureau Nolex kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website die Designbureau Nolex heeft gemaakt voor de opdrachtgever als uitvoering van de overeenkomst.

11.10 Correspondentie of wijzigingen
Designbureau Nolex kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de opdrachtgever meer correspondentie momenten of wijzigingen verlangt, zonder meerprijs hiervoor te willen betalen. Gewenste wijzigingen van de opdrachtgever die hierdoor niet plaatsvinden, kunnen niet worden gezien als verzuim of een andere grond voor ontbinding, reclamatie of opschorten van de betaaltermijn.

§12. Hostingdiensten en domeinnamen

12.1 Partners
Voor de webhosting en registratie van domeinnamen werkt Designbureau Nolex samen met een gespecialiseerde Nederlandse hostingpartner en register.

12.2 Afsluiten en prijzen
De hostingdiensten worden voor minimaal één jaar afgesloten. Een hostingdienst wordt stilzwijgend verlengt, tenzij de opdrachtgever binnen de opzegperiode nadrukkelijk schriftelijk laat weten de dienst te willen opzeggen. De opdrachtgever ontvangt een bevestiging bij opzegging. Prijzen kunnen tussendoor wijzigen, dit is een risico voor de opdrachtgever. Als de prijsstijging groter is dan 20% zal Designbureau Nolex schriftelijk contact hierover opnemen met de opdrachtgever.

12.3 Opzegtermijn
Mocht de opdrachtgever een hostingdienst of domeinnaam willen opzeggen, dan dient dit uiterlijk drie maanden (opzegtermijn) voor de verlengingsdatum nadrukkelijk en schriftelijk te zijn bekend gemaakt aan Designbureau Nolex. Mocht de opdrachtgever verzuimen dit tijdig te doen, dan wordt de dienst automatisch verlengd met nog eens één jaar. Verhuizen van register is ten alle tijden mogelijk. Van restitutie van de gemaakte kosten is echter in geen enkel geval sprake.

12.4 Niet toegestaan gebruik
Het is de opdrachtgever niet toegestaan de diensten en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte (webhosting – inhoud website/e-mail) te gebruiken voor:
A. Handelingen en of gedragingen in strijd met toepasselijke wettelijke bepalingen of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
B. Het verzenden van ongevraagd e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
C. Het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectueel eigendomsrechten van derden;
D. Het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende uitingen;
E. Seksuele (intimidatie) beeldmateriaal of het op andere wijze lastig vallen van personen;
F. Het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken);
G. Het verspreiden van computervirussen;
H. Enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.
Alle gevolgen van het niet naleven van de hier bovenstaande opsomming komen voor rekening van de opdrachtgever inclusief een schadevergoeding.

12.5 Back-up
Tenzij er een specifieke overeenkomst met Designbureau Nolex wordt afgesloten, is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het nemen van een back-up wat betreft het hosting-account. Designbureau Nolex kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

§13. Toepasselijk recht

13.1 Nederlandse wetgeving
Op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Designbureau Nolex partij is, is enkel het Nederlandse recht van toepassing, tenzij in de overeenkomst anders is opgenomen.

13.2 Bevoegde rechtbank
Elk geschil met betrekking, maar niet beperkt tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van een overeenkomst met Designbureau Nolex, zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Almelo, Overijssel, tenzij dwingend anders staat beschreven in de wetgeving. Ook in deze situatie mag Designbureau Nolex haar voorkeur doorgeven.

13.3 Verantwoordelijkheid
Designbureau Nolex en de opdrachtgever doen pas een beroep op de rechter, nadat zij zich uiterst hebben ingespannen om het geschil onderling te beslechten, tenzij door een voorval naar redelijkheid niet kan worden verwacht dat gezamenlijk tot een oplossing kan worden gekomen.

§14. Drukwerk eigen productie

14.1 Omschrijving
Designbureau Nolex biedt opdrachtgever de mogelijkheid om textiel en andere producten te laten bedrukken door Designbureau Nolex zelf. Middels een professionele pers en plotter kunnen ontwerpen naar wens worden gemaakt in verschillende kleuren. Deze worden vervolgens geplot en geperst voor een goede en mooie hechting. Daarnaast kunnen ook stickers voor bepaalde oppervlakten worden gemaakt die de opdrachtgever zelf kan aanbrengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

14.2 Ontwerp
Bij het aangaan van de overeenkomst, geeft opdrachtgever door welke ontwerpwensen er zijn inclusief voorbeelden, zodat het resultaat zo dicht mogelijk bij het gewenste resultaat komt. Het is het risico van de opdrachtgever indien het resultaat niet is als gewenst i.v.m. deze informatieverplichting, tenzij de afwijking redelijkerwijs is toe te wijzen aan Designbureau Nolex. Een ontwerp wordt voorafgaand aan het plotten en persen niet goedgekeurd, aangezien de opdrachtgever dit zelf heeft aangeleverd/toegelicht, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

14.3 Garantie
Designbureau Nolex biedt geen enkele garantie wat betreft het gebruik of de kwaliteit van de bedrukking. Materialen worden van hoogwaardige kwaliteit ingekocht en op professionele wijze geplaatst. Wassen is mogelijk op maximaal 40 graden (afhankelijk van het materiaal). Drogen en strijken is niet toegestaan. Aangezien Designbureau Nolex het gebruik niet kan controleren, worden er geen garanties geboden. Bij ontvangst of overhandiging van het product heeft de opdrachtgever enkel dan een moment om te reclameren. Maakt de opdrachtgever hier geen gebruik van, dan vervalt dit recht. Er wordt geen schadevergoeding geboden of restitutie. Voor een klein prijsje kan de opdrachtgever echter wel een resultaat worden geboden geheel naar wens van hoge kwaliteit.

14.4 Vinyl
Stickers van vinyl worden door Designbureau Nolex ontworpen naar wens (zie artikel 14.2) en vervolgens geplot. Het product wordt verstuurd/overhandigd met bijhorende applicatietape. Hierdoor is het gemakkelijk voor de opdrachtgever om het over te dragen op het gewenste oppervlak. De stickers zijn niet wasbestendig en kan het beste met de hand worden schoongemaakt. Ook hierop worden geen garanties geboden.

Algemene voorwaarden Designbureau Nolex – versie 5 gepubliceerd in december 2020