Algemene voorwaarden Nolex

1a. Definities

  1. a. Gegevens: Nolex, https://www.nolex.nl, ingeschreven in de handelsregister van de Kamer van Koophandel te Enschede, onder nummer: 67097421.

  2. a. Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke- of rechtspersoon.

  3. a. Klant: de gebruiker met wie een overeenkomst is gesloten en/of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan diensten aan deze partij worden geleverd. Daarbij wordt tevens gerekend de betreffende persoon op wiens naam een offerte is opgesteld.

  4. a. Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling tussen Nolex en de klant.

  5. a. Schriftelijk: ondertekende post, e-mailverkeer en WhatsApp gesprekken.

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Nolex en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen Nolex en de klant.

  2. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de klant voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Nolex zijn te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos per e-mail worden toegezonden.

  3. Indien de overeenkomst (op afstand) elektronisch wordt afgesloten, kan voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
   Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op     verzoek de consument langs elektronische weg kosteloos zullen worden toegezonden.

  4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing.

  5. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door Nolex en de klant zijn overeengekomen.

  6. Nolex is ten alle tijden bevoegd tot wijziging van deze algemene voorwaarden. Wijzigingen worden schriftelijk (of elektronisch) doorgegeven aan de klant. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn ook geldig op overeenkomsten die een maand voor de bekendmakingsdatum van de wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn afgesloten.
   Indien de klant de wijzigingen in de algemene voorwaarden niet accepteert, dient hij dit bekend te maken aan Nolex binnen 8 kalenderdagen na bekendmakingsdatum van de wijzigingen van de algemene voorwaarden. Het termijn begint te lopen, de dag na bekendmaking van de wijzigingen in de algemene voorwaarden.
   Indien de klant dit termijn verzuimt, zijn de nieuwe voorwaarden van kracht op de overeenkomst.
   Bij tijdige melding van niet accepteren van de wijzigingen van de algemene voorwaarden, is het mogelijk om te overeenkomst te ontbinden. In dit geval vindt er echter geen (gedeeltelijke) restitutie van het reeds betaalde plaats.

  7. Een overeenkomst met Nolex wordt in principe aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

  8. Nolex behoudt het recht altijd om zonder reden de overeenkomst op te zeggen met de klant. Indien Nolex van plan is om de overeenkomst op te zeggen, zal de klant hiervan uiterlijk drie maanden voor de verlengingsdatum van de overeenkomst, schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

  9. De begindatum van de overeenkomst is de dag waarop het te betalen voorschot door klant is ontvangen door Nolex.

  10. Het niet eisen van de naleving van de algemene voorwaarden, leidt niet tot verval van de rechten van Nolex.

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes en orderbevestiging

  1. Alle aanbiedingen en offertes van Nolex zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum, tenzij anders vermeld in de offerte.

  2. Een overeenkomst middels een offerte wordt aanvaard, wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de in de offerte genoemde datum, schriftelijk en ondertekend terugzendt aan Nolex.
   Elke bestelling, overeenkomst of orderbevestiging, die door de klant wordt gedaan of aangegaan, verbindt de klant om de verplichtingen na te komen, zoals beschreven in de algemene voorwaarden en hetgeen overeen is gekomen in de ondertekende overeenkomst, orde of bestelling.

  3. De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden, tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht Nolex niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht, tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs, tenzij dit schriftelijk is vastgelegd.

  4. De bestelling wordt uitgevoerd vanaf de dag van ontvangst van het voorschot, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte. De hoogte van het voorschot staat vermeld in de offerte.

  5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Annuleren van de bestelling

  1. Het annuleren van een bestelling door de klant is mogelijk, zolang Nolex haar werkzaamheden nog niet heeft aangevangen én mits de schadevergoeding van 25% van de in de overeenkomst genoemde prijs, met een minimum van €150,-, zegge honderdvijftig euro, is voldaan.
   Indien Nolex de werkzaamheden wel heeft aangevangen, is annulering wel mogelijk, maar dient er een schadevergoeding te worden betaalt van 40% van de overeengekomen prijs, met een minimum van €200,-, zegge tweehonderd euro.
   Deze 40% van de overeengekomen prijs komt bovenop de 30% die is betaalt aan voorschot.

  2. De annulering kan slechts geschieden binnen één maand na voldoen van het voorschot, zoals beschreven in artikel 7.1. Dit termijn begint te lopen op de dag van ontvangst van het voorschot door Nolex.

Artikel 4. Levering

  1. Is er voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Deze termijn dient slechts als aanwijzing en bindt Nolex niet.
   Bij overschrijding van dit termijn, dient de klant derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, tenzij Nolex schriftelijk contact heeft opgenomen over het niet na kunnen streven van de aangewezen termijn met de klant.
   De klant dient bij het in gebrekestellen een redelijk termijn te bieden, om alsnog de overeenkomst te voltooien.
   Bij vertraging in de levering, heeft de klant in géén enkele situatie het recht op een schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

  2. Indien de opdracht meer tijd in beslag neemt dan in de overeenkomst is opgenomen en dit te verwijten valt aan de klant in de ruimste zin van het woord (zoals o.a. beschreven in artikel 4.3.), staat het Nolex vrij om meer uren in rekening te brengen. De klant zal van deze urenverhoging schriftelijk op de hoogte worden gesteld. De uren zullen het uurtarief betreffen, zoals genoemd in de offerte/overeenkomst.
   Voordat Nolex meer uren in rekening brengt, dient de klant eerst een schriftelijke waarschuwing te krijgen, waarin de klant op de hoogte wordt gesteld van het feit dat, vanwege de gedragingen van de klant meer uren in rekening gebracht gaan worden als het proces op dezelfde wijze verder zal gaan.
   De klant dient na kennisgeving van de schriftelijke waarschuwing, in gesprek te gaan met Nolex om de voortgang te bewaken. Dit gesprek dient binnen 14 kalenderdagen na kennisgeving van de schriftelijke waarschuwing te hebben plaatsgevonden.
   Indien de klant geen gesprek heeft overlegd met Nolex of heeft verzuimd om dit tijdig te doen, worden de extra uren gelijk in rekening gebracht.

  3. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd onverminderd artikel 4.2., indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden, e.d. (tijdig) over te geven en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 5. Prijswijziging

  1. Het is mogelijk dat de prijs van onze producten (domeinnamen, e.d.) tussentijds worden gewijzigd door onze leverancier. Indien er een prijswijziging plaatsvindt tussen de periode van het versturen van de offerte tot en met het betalen van de voorschot na ondertekenen van de offerte, zal de klant hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
   Indien de klant de offerte op dit tijdstip heeft ondertekend en bij geval van prijsverhoging meer dan 25% van de betreffende productprijs, zal de klant de mogelijkheid krijgen om de overeenkomst te annuleren.
   In dit geval zal de klant de mogelijkheid hebben te annuleren zonder dat hieraan kosten zijn verbonden, zoals vermeld in artikel 3.1.

  2. Indien de prijs van de producten (domeinnamen, e.d.) tussentijds worden verhoogt, zal in alle andere gevallen dan beschreven bij artikel 5.1., de klant hiervan ook schriftelijk op de hoogte worden gesteld. De overeenkomst blijft voortbestaan in zijn huidige vorm, met een prijsverhoging tot en met een stijging van 20% van de productprijzen door de leverancier. De stijging wordt dan in rekening gebracht bij de (eventuele) jaarlijkse kosten. Indien de stijging van de prijs van de producten van onze leverancier hoger is dan 20% van de overeengekomen productprijs, is artikel 

   12.2. van toepassing.
   Een stijging van de prijs kan in dit geval slechts plaatsvinden op het moment van verlening van een domeinnaam. De datum van verlening staat vermeld op de factuur.

Artikel 6. Risico

  1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij Nolex bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

  2. Nolex is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen realiseren van wensen van de klant, indien hierdoor plagiaat of copyright e.d. wordt gepleegd.

  3. Nolex is in geen enkel geval verantwoordelijk voor het niet (volledig) kunnen bewerkstelligen van de klant zijn/haar wensen, bij het opzetten van een webpagina.

  4. Nolex is niet verantwoordelijk voor gebruik van de persoonsgegevens van de klant, anders dan genoemd in deze algemene voorwaarden door externe factoren, zoals diefstal.

Artikel 7. Betalingsmodaliteiten

  1. Tenzij uitdrukkelijke schriftelijke afwijking vermeld in de overeenkomst, dient de klant bij elke bestelling/overeenkomst/ordebevestiging een voorschot te betalen van 30% van de overeengekomen prijs. De klant dient dit binnen 14 kalenderdagen na ondertekenen van de overeenkomst te voldoen.
   Bij levering van de bestelling is de klant 60% van de overeengekomen prijs verschuldigd. De levering vindt plaats tijdens een gesprek, waarbij de klant het resultaat te zien krijgt.
   De overige 10% dient te zijn voldaan binnen één maand na de levering.

  2. Alle facturen zijn betaalbaar op of voor hun vervaldag door overboeking op het rekeningnummer van Nolex (vermeld op alle facturen, offertes en website) of door tijdige contante betaling.

  3. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 kalenderdagen na ontvangst van een aanmaning, is de klant aan Nolex een forfaitaire schadevergoeding per jaar verschuldigd van 20% van het factuurbedrag, met een minimum van €100,00, zegge honderd euro, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.

  4. Nolex behoudt zich het recht voor, om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten, totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant, maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene voorwaarden.

  5. Het is bij Nolex mogelijk om in termijnen te betalen. Indien de klant hiervan gebruik wil maken, dient hij/zij dit nadrukkelijk te vermelden voor de overeenkomst tot stand komt.

  6. Indien de klant gebruik wenst te maken van het betalen in termijnen, gelden de hieronder staande termijnen.
   Termijn 1 voorschot ter hoogte van 30% van de overeengekomen prijs, binnen 14 dagen na ondertekenen van de overeenkomst. Termijn 2 bij levering van de bestelling dient er 40% van de overeengekomen prijs te worden voldaan.
   Termijn 3 overige 30% van de overeengekomen prijs dient in de twee daarop volgende maanden, met 15% van de overeengekomen prijs per maand, te worden voldaan.

  7. Indien de klant verzuimt om tijdig door te geven dat, hij/zij in meerdere termijnen wenst te betalen, zoals beschreven in artikel 7.6, is artikel 7.1. van kracht.

  8. Bij Nolex is het mogelijk om contant te betalen of het geld over te boeken naar het bankrekeningnummer dat staat vermeld op de factuur/overeenkomst. 

   Het is niet mogelijk om op locatie te pinnen bij Nolex.

Artikel 8. Klachten – protest van de factuur

8.1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief, van minimaal 1 A4, aan Nolex te worden bezorgd binnen een termijn van 8 kalenderdagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten, vangt de termijn één dag na levering aan. Met betrekking tot de factuur, begint de termijn op één dag na factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest, zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 9. Aansprakelijkheid – Algemeen

  1. Nolex verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Nolex zijn middelenverbintenissen. Nolex is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

  2. Nolex kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelde, in geval van bedrog. Nolex zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering, waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen in géén geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade, zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden, ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Nolex of een aangestelde.

  3. Nolex kan in geen enkel geval gebonden worden aan (kennelijke) fouten.

  4. De aansprakelijkheid van Nolex met betrekking tot aan de klant geleverde diensten, is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Nolex. De totale aansprakelijkheid van Nolex, zal nooit meer bedragen, dan de prijs die door de klant aan Nolex werd betaald, voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

  5. Indien en voor een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Nolex het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

  6. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Nolex geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.
   Op deze diensten zijn de algemene voorwaarden van de leveranciers tevens van toepassing.

  7. Nolex erkent onderling e-mailcontact en WhatsApp gesprekken als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

Artikel 10. Aansprakelijkheid software

10.1. Onverminderd artikel 9, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit wegens zowel externe factoren (stroomuitval of - storing, blikseminslag, e.d.) als factoren aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware, e.d.), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma's en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren en te bewaren, te denken valt o.a. aan een back-up van de gehele computer op een externe opslag.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

  1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële- en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo's, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computer- programma's en halfgeleiders.

  2. Beide partijen aanvaarden, dat het concept van een website (voornamelijk de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere dan door Nolex ontwikkelde webpagina’s en webapplicaties.

  3. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door Nolex gecreëerde website/webapplicatie, worden overgedragen aan de klant. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatiewijzen en exploitatievormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code, door het auteursrecht en voor de gehele wereld.

  4. Indien de website evenwel foto's, tekeningen, e.d. bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Nolex werden gehaald van een website die, online foto's en illustraties ter beschikking stelt, al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto's en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. Nolex verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto's en illustraties.

  5. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het CMS (de software nodig voor het beheer van de inhoud van de webpagina) behoren exclusief toe aan Nolex of een derde waarmee Nolex hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten.
   Indien de klant jaarlijks een vernieuwde licentie wenst, zodat alle opties geüpdatet worden, dient de klant dit twee maanden voor verstrijken van het licentietermijn te hebben doorgegeven aan Nolex, zodat klant de updates en service kan blijven ontvangen.
   Indien de licentievergoeding, bepaald in de offerte van Nolex en onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling van deze vergoeding, verkrijgt de klant een niet exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software. Het is de klant verboden om sub licenties aan derden toe te kennen, dan wel de software op enige wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren.

  6. Nolex is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste inhoud.

  7. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Nolex ten allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Nolex onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Nolex, waarvan hij/zij kennis neemt. Indien de klant hierin verzuimt, dient hij/zij een schadevergoeding te betalen van het volledig geëiste bedrag door eiser met daarbovenop een boete van 25% procent van het geëiste bedrag aan Nolex.

Artikel 12. Hostingdiensten, domeinnaam en opzeggen

  1. Voor de hosting en registratie van domeinnamen werkt Nolex samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hostingdiensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de algemene voorwaarden van deze hostingpartner. Deze algemene voorwaarden kunt u in de actuele versie opvragen bij Nolex.

  2. De hostingdiensten worden door Nolex aan de klant verstrekt per jaar, mits betaling door de klant van de overgekomen prijs. De actuele prijzenlijst kan worden opgevraagd bij Nolex. Jaarlijks veranderen de prijzen voor domeinnamen.
   Indien de klant een beëindiging van een domeinnaam wil doorvoeren, dient hij/zij dit te doen door uiterlijk twee maanden voor de verlenging van het jaarlijkse termijn, de opzeg door te geven per aangetekende brief aan Nolex, waarop vervolgens een bevestiging op moet worden gegeven door Nolex aan de klant.
   Bij het verstrijken van de hierboven genoemde termijn, zal de klant de vergoeding voor het volgende jaar verschuldigd zijn.

  3. Indien de klant niet uiterlijk twee maanden voor de opzegtermijn de overeenkomst opzegt, wordt de overeenkomst automatisch met dezelfde periode verlengd. De datum van opzegging staat vermeld op de factuur.

  4. Het is klant niet toegestaan de diensten en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:

   1. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;

   2. het verzenden van ongevraagd e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);

   3. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;

   4. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende uitingen;

   5. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;

   6. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken);

   7. het verspreiden van computervirussen;

   8. enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.

  5. Tenzij er terzake een specifieke bijkomende en afwijkende overeenkomst met Nolex wordt afgesloten over de terbeschikkingstelling door Nolex van back-ups, is de gebruiker uitsluitend verantwoordelijk voor het nemen van back-ups van zijn hosting- account. Nolex kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Voor zover er door Nolex eventueel back-ups zouden worden genomen, zijn deze enkel bestemd voor intern gebruik.

Artikel 13. Aanlevering bronbestanden

13.1. Bronbestanden, gebruikt voor de creatie van het product, worden niet aangeleverd, tenzij anders vermeld in de overeenkomst. Bronbestanden kunnen echter steeds tegen betaling verkregen worden. Voor de betaling zal een nieuwe overeenkomst worden opgesteld.

Artikel 14. Beëindiging van de overeenkomst

  1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen 8 kalenderdagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Nolex het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen, totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

  2. Bij beëindiging van de overeenkomst, dient de klant alle door Nolex verleende diensten te voldoen, alsook de kosten die Nolex moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Nolex nog had kunnen factureren aan de klant, indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd.
   Het eventueel betaald voorschot/e.d. blijft hoe dan ook verworven voor Nolex. Bovendien behoudt Nolex het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen, indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade, zoals hierboven bepaald.

  3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen, om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 15. Geheimhoudingsplicht

15.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële- en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 16. Verwerking persoonsgegevens

  1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Nolex, heeft Nolex de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, in de ruimste zin van het woord, na te leven.

  2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Nolex persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer' om met de klant in contact te treden met betrekking tot de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering met betrekking tot hun gegevens.

Artikel 17. Referentie

17.1. De klant gaat ermee akkoord dat de door Nolex voor de klant ontwikkelde product eventueel wordt opgenomen in het referentieportfolio van Nolex, tenzij uitdrukkelijk in overeenkomst anders is vermeld.

Artikel 18. Overmacht

  1. Overmacht situaties, zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen, waarover Nolex geen controle heeft, bevrijden Nolex voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

  2. Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Nolex tot aan het moment van overmacht, zullen alsnog gefactureerd worden.

  3. Indien het Nolex, vanwege privé omstandigheden, langere tijd niet mogelijk is om bestellingen/overeenkomsten, e.d. af te leveren, zal de klant hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Dit geeft de klant echter geen recht om bedragen die al zijn voldaan terug te vorderen. Nolex zal in dit geval de klant tevens een optie aanbieden ter afronding/afsluiting van de overeenkomst.

Artikel 19. Nietigheid

19.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Nolex en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 20. Verplichtingen van de klant

Onverminderd de andere artikelen, is de klant verplicht;

  1. tijdens geplande afspraken met Nolex op de afspraak te komen en afspraken na te leven. Indien het bij een geplande afspraak niet mogelijk is om deze na te komen, dient de klant Nolex hier van op de hoogte te stellen. Dit moet minimaal twee uur voor de afspraak telefonisch/ per e-mail te worden doorgegeven aan Nolex.

  2. actief bij te dragen aan de gesprekken en voorbereid een gesprek in gaan, zodat helder wordt wat de klant wenst als webpagina/hosting/e.d.;

  3. benodigde bestanden, teksten, e.d. tijdig te overleggen aan Nolex, ter bevordering van het proces;

  4. facturen tijdig te betalen;

  5. Nolex op gepaste wijze te contacteren en te behandelen.

Artikel 21. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

21.1. Het Nederlandse recht is van toepassing op de overeenkomsten van Nolex. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van een overeenkomst met Nolex, zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Almelo, Overijssel.

Algemene voorwaarden Nolex - v1 –november 2016