Algemene voorwaarden Designbureau Nolex

1. Definities

1.1. Designbureau Nolex
In deze algemene voorwaarden (‘Algemene Voorwaarden’) wordt met Designbureau Nolex bedoeld: Designbureau Nolex (https://nolex.nl), een eenmanszaak, kantoorhoudende in Vroomshoop aan De Sluis 6, 7681 KB. Designbureau Nolex is ingeschreven in de handelsregister van de Kamer van Koophandel te Enschede, onder nummer: 67097421.

1.2. Opdrachtgever

In deze algemene voorwaarden wordt onder opdrachtgever verstaan: degene die Designbureau Nolex verzoekt (tegen betaling) een offerte uit te brengen en/of een overeenkomst met Designbureau Nolex aangaat in het kader van het ontwikkelen, ontwerpen, realiseren en/of leveren van een product en/of dienst.

1.3. Producten
In deze algemene voorwaarden wordt onder product verstaan: alle door Designbureau Nolex voor de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, ontwerpen, concepten, logo’s, huisstijlen, advertenties, schetsen, modellen, ideeën, drukwerk, websites, social media, berichten/evenementen, foto’s (bewerkt als onbewerkt), films en andere materialen of (elektronische) bestanden.

1.4. Diensten
In deze algemene voorwaarden wordt onder diensten het volgende verstaan: alle door Designbureau Nolex voor de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden en activiteiten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, webhosting pakketten, support, adviesgesprekken, domeinnamen, adviezen en website onderhoud.

1.5. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van de tussen Designbureau Nolex en opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), alsmede op de door Designbureau Nolex verstrekte offertes, aanbiedingen, mondeling besproken taken en opdrachten. Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Indien zich tussen Designbureau Nolex en de opdrachtgever een situatie voordoet die niet is geregeld in deze algemene voorwaarden, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar ‘de geest/strekking’ van deze algemene voorwaarden.
 • Indien Designbureau Nolex niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Designbureau Nolex het recht zou verliezen om in alle gevallen stipte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment gedeeltelijk of geheel nietig zijn of vernietigd mochten worden dan blijft het overig bepaalde in deze overeenkomst volledig van toepassing. Designbureau Nolex en opdrachtgever zullen in overleg gaan teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van nietige of vernietigde voorwaarden, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.6. Afwijkende voorwaarden
De toepassing van algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden worden uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijkingen zijn slechts van toepassing als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

1.7. Toepassing met betrekking tot derden
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Designbureau Nolex en derden, indien Designbureau Nolex zich voor de uitvoering door derden laat bieden of waarbij derden worden betrokken.

1.8. Wijzigingen algemene voorwaarden 

Designbureau Nolex is ten alle tijden bevoegd tot wijziging van deze algemene voorwaarden. Indien er wijzigingen worden gedaan, wordt dit schriftelijk dan wel via de e-mail of andere elektronische wijze gedeeld met de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever het niet eens is met de wijzigingen, dient dit schriftelijk kenbaar te worden gemaakt binnen acht kalenderdagen na bekendmaking van de wijzigingen aan Designbureau Nolex. Er zal dan met de opdrachtgever worden besproken welke strekking de wijzigingen hebben. Indien de opdrachtgever dit termijn verzuimt, zijn automatisch de nieuwe voorwaarden van kracht op de overeenkomst/offerte/product/dienst/afspraak.

2. Overeenkomst, offerte, bevestiging en afspraak

2.1. Offerte en aanbieding

• Iedere door Designbureau Nolex opgestelde offerte en aanbieding is vrijblijvend en geldig gedurende de periode die vermeld staat op de offerte of aanbieding. Designbureau Nolex heeft ten alle tijden het recht om de offerte of aanbieding te herroepen en/of te wijzigen. Bij aanvaarding van de offerte of aanbieding door de opdrachtgever heeft Designbureau Nolex het recht om binnen zeven dagen na aanvaarding de offerte of aanbieding te herroepen.
• Indien er geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op geen enkele wijze recht worden ontleend, indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft, in de tussentijd niet meer beschikbaar/mogelijk is, zoals aangeboden in de offerte of aanbieding.
• Designbureau Nolex kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een gedeelte daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
• De in een offerte of aanbieding vermelde prijs is exclusief btw. Mogelijke verzend-, reis-, verblijf- of administratiekosten worden specifiek in de offerte benoemd of overeengekomen (mondeling/schriftelijk).

2.2. Totstandkoming van de overeenkomst

 • Een overeenkomst is gesloten vanaf de dag van ondertekening (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot) van de offerte, aanbieding, bestelling, geboden dienst of gemaakte afspraak door Designbureau Nolex, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke (elektronische) opdrachtbevestiging door Designbureau Nolex, respectievelijk de dag waarop de opdrachtgever aan Designbureau Nolex schriftelijk dan wel mondeling laat weten akkoord te gaan met de offerte, aanbieding, bestelling, opdracht, geboden dienst of gemaakte afspraak/afspraken.
 • Een overeenkomst middels een offerte of aanbieding kan tevens worden aanvaard, wanneer de opdrachtgever de offerte of aanbieding ongewijzigd binnen de in de offerte genoemde datum, schriftelijk en ondertekend terugzendt aan Designbureau Nolex of online accepteert in het portaal van Designbureau Nolex, middels de inloggegevens die zij van te voren ontvangen door Designbureau Nolex.
 • Elke bestelling, overeenkomst of orderbevestiging, die door de opdrachtgever wordt gedaan of aangegaan, verbindt de opdrachtgever om de verplichtingen na te komen, zoals beschreven in de algemene voorwaarden en hetgeen overeen is gekomen in deze ondertekende overeenkomst.

2.3. Afwijkingen
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte, aanbieding, opdracht, geboden dienst of gemaakte afspraak opgenomen aanbod, dan is Designbureau Nolex daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Designbureau Nolex dit uitdrukkelijk kenbaar maakt.

2.4. Toekomstige overeenkomsten

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

2.5. Wijziging overeenkomst
De opdrachtgever is voor de levering van het product of de dienst de overeen-gekomen prijs verschuldigd. Indien Designbureau Nolex op verzoek van de opdrachtgever andere en daarmee extra werkzaamheden (meerwerk) dient te verrichten die buiten de overeenkomst vallen, zal Designbureau Nolex deze werkzaamheden op basis van nacalculatie aan de hand van de op dat moment geldende uurtarieven aan de opdrachtgever factureren, tenzij anders is overeengekomen. Designbureau Nolex is enkel tot uitvoering van de werkzaamheden verplicht, indien dit redelijkerwijs nog mogelijk is.

2.6. Prijsoverschrijding

Overschrijdingen tot 10% (tien procent) van de voor het product overeenkomst prijs worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.

2.7. Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan andere dan Designbureau Nolex wenst te verstrekken, dient de opdrachtgever Designbureau Nolex hiervan, onder vermelding van de volledige/daadwerkelijke namen van de andere ontwerpers/ontwerpbureaus, op de hoogte te stellen. Mocht de opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerpbureau hebben vertrekt, dient hij/zij dit tevens mede te delen onder vermelding van de volledige/daadwerkelijke namen van de ontwerper/ ontwerpbureau. Verzuimt de opdrachtgever dit dan zijn alle gevolgen die hieruit voortvloeien voor de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

2.8. Termijn, contractduur

De overeenkomst tussen Designbureau Nolex en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeenkomen.

2.9. Tests, wettelijke bepalingen en vergunningen
Het uitvoeren van tests, het beoordelen of de instructies van de opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen en het aanvragen van vergunningen behoren uitdrukkelijk niet tot de overeenkomst.

3. Uitvoering overeenkomst

3.1. Uitvoeren van de overeenkomst
Designbureau Nolex zal zich inspannen de overeenkomst zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor opdrachtgever bruikbaar resultaat overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap/trends. Designbureau Nolex zal de opdrachtgever (voor zover noodzakelijk) op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

3.2. Werkzaamheden door derden
• Indien en voor zover dit naar inzicht van Designbureau Nolex noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, heeft Designbureau Nolex het recht om namens en voor rekening van de opdrachtgever werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder dat de opdrachtgever hiervoor (voorafgaande) toestemming hoeft te geven aan Designbureau Nolex.
• Indien door Designbureau Nolex of door Designbureau Nolex ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden dienen te verrichten op locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, dan draagt de opdrachtgever kosteloos de zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

3.3. Verstrekken van informatie
• De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, informatie en documentatie, waarvan Designbureau Nolex aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Designbureau Nolex te verstrekken. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, beoordeeld of bevestigd, dan heeft Designbureau Nolex het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de dan geldende uurtarieven van Designbureau Nolex in rekening te brengen.
• Designbureau Nolex is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, doordat Designbureau Nolex is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte (onjuiste en/of onvolledige) gegevens.

3.4. Aanvraag offertes toeleveranciers
Indien Designbureau Nolex op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben, waaraan de opdrachtgever geen rechten kan ontleden. Desgewenst kan Designbureau Nolex namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

3.5. Goedkeuring van tussenresultaten
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Designbureau Nolex de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd (schriftelijk/mondeling).

3.6. Samengestelde overeenkomst
Een samengestelde overeenkomst verplicht Designbureau Nolex niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.7. Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking van het product wordt overgegaan, dient Designbureau Nolex de opdrachtgever in de gelegenheid te stellen om de laatste ontwerpen, concepten of proeven te controleren en goed te keuren. Op verzoek van Designbureau Nolex dient de opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk al dan niet per e-mail te bevestigen.

3.8. Wijzigingen
• Mocht tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijken dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan, noodzakelijk is om deze te wijzigingen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg aanpassingen aanbrengen in de overeenkomst. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van derden of andere betrokkenen, wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen. Dit kan als gevolg hebben dat het oorspronkelijk overeengekomen bedrag wordt verhoogd of verlaagd. Designbureau Nolex zal daarvan zo goed als mogelijk vooraf een prijsopgaaf doen.
• Wijzigingen geven de opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst te ontbinden, aangezien de wijzigingen plaatsvinden in het belang van de opdrachtgever. Voor de gevolgen van de wijzigingen, zal in onderling overleg dus tot aanpassingen van de overeenkomst gekomen dienen te worden. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van de wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en eventuele uitvoeringstermijn.
• Designbureau Nolex kan zonder daarmee in gebreke te komen, een wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben. Bijvoorbeeld voor de in het kader van de overeenkomst te verrichten werkzaamheden of de te leveren producten en/of diensten.

3.9. Termijn van uitvoering
De termijn van uitvoering en levering begint vanaf de dag waarop Designbureau Nolex een schriftelijke (elektronische) orderbevestiging verstuurd is. Doch niet eerder dan dat Designbureau Nolex voor de uitvoering van de overeenkomst alle benodigde gegevens, documenten en dergelijke van de opdrachtgever heeft ontvangen, dan wel, indien een aanbetaling of vooruitbetaling is bedongen, niet eerder dan de dag waarop deze betaling door Designbureau Nolex is ontvangen.

4. Levering

4.1. Termijn van levering
Een door Designbureau Nolex opgegeven termijn voor het volbrengen van de overeenkomst heeft een indicatieve strekking en betreft derhalve nimmer een fatale termijn, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders blijkt. Overschrijding van dit termijn verplicht Designbureau Nolex niet tot enige schadevergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

4.2. Verzending
• Indien Designbureau Nolex het product of gedeelten daarvan, al dan niet met tussenkomst van derden, op welke wijze dan ook aan de opdrachtgever verzendt, daaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, toezending per post, koerier of via elektronische berichtenverkeer, vindt deze verzending plaats voor de risico van de opdrachtgever.

4.3. Afhalen
Levering op basis van afhalen geschiedt vanaf het kantooradres van Designbureau Nolex aan De Sluis 6, 7681 KB te Vroomshoop. De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie over het afhalen of het geven van instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Designbureau Nolex gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering is voor de opdrachtgever vanaf het moment waarop de zaken aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

4.4. Bronbestanden
Bronbestanden gebruikt voor de creatie van het product en/of dienst, worden niet aangeleverd, tenzij anders is vermeld in de overeenkomst. Bronbestanden kunnen echter steeds tegen betaling verkregen worden. Voor de betaling zal een nieuwe overeenkomst worden opgesteld. 

5. Intellectueel eigendomsrecht

5.1. Toepassing
Onder intellectuele eigendomsrechten wordt onder andere verstaan, maar niet beperkt tot, alle intellectuele, industriële- en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo's, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computer- programma's en halfgeleiders.

5.2. Onderzoek naar bestaande rechten
Het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van onder andere octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, rechten op tekeningen en modellen, auteursrechten en portretrechten behoort uitdrukkelijk niet tot de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen. Dit is ook van toepassing op onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

5.3. Naamsvermelding
Designbureau Nolex is ten alle tijden gerechtigd om zijn naam op het product of bij de dienst te laten vermelden of te verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het product zonder vermelding van de naam van Designbureau Nolex in productie te nemen, te delen, openbaar te maken of te verveelvoudigen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. Ook mogen anderen niet de rechten worden verleend tot licenties of anderszins.

5.4. Ongestoord gebruik
De opdrachtgever dient Designbureau Nolex ongestoord gebruik te geven van de aan Designbureau Nolex geleverde of ter beschikking gestelde zaken, gegevens, ideeën, concepten, materialen, et cetera. De opdrachtgever vrijwaart Designbureau Nolex voor alle aanspraken van derden daarop, waaronder, doch niet uitsluitend worden verstaan, aanspraken op het gebied van het mededelingenrecht, het industriële recht en het intellectuele eigendomsrecht. Hierbij geldt tevens dat Designbureau Nolex niet verplicht is de voor de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken te bewaren.

5.5. Wijzigingen afgeleverde producten/diensten
Elke wijziging, aanvulling, verbetering of aanpassing van een door Designbureau Nolex geleverde product of dienst (definitieve versie) kan alleen met toestemming van Designbureau Nolex worden gedaan. Voor deze intellectuele eigendomsrechten is geen vergoeding verschuldigd door Designbureau Nolex, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

5.6. Geen verspreiding van informatie
Indien een door Designbureau Nolex uitgebrachte offerte niet wordt gevolgd door een overeenkomst, dan is de opdrachtgever verplicht de offerte en daartoe behorende zaken binnen acht dagen definitief te verwijderen van elektronische apparaten en alle andere vormen. Bij gebreke hieraan zullen alle gemaakte kosten, dan wel volledige schadevergoeding worden gevorderd van de opdrachtgever.

5.7. Personaliseren
De opdrachtgever aanvaardt dat concepten, schetsen, ideeën, et cetera, in beginsel niet zullen worden beschermd door rechten. De opdrachtgever kan dan ook een gelijkwaardige opbouw terugvinden bij andere dan door Designbureau Nolex ontwikkelde producten en/of diensten. Het personaliseer proces volgt namelijk in de slotfase van elk traject en zal zich daarmee helemaal aansluiten bij hetgeen overeen is gekomen.

5.8. Overdragen rechten
De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door Designbureau Nolex gecreëerde product en of dienst, worden indien uitdrukkelijk overeengekomen overgedragen aan de opdrachtgever. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatiewijzen en exploitatievormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarboven krijgt de opdrachtgever een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code, door het auteursrecht en voor de gehele wereld.

5.9. Rechten CMS
Designbureau Nolex gaat er standaard vanuit dat de opdrachtgever ook na aflevering een goede website wilt blijven gehouden. Hiertoe behoren ook de kosten verbonden aan het up-to-date houden van het CMS. Mocht de opdrachtgever dit niet langer wensen, dan dient hij/zij dit drie maanden voor het verstrijken van de licentietermijn schriftelijk dan wel elektronisch door te geven aan Designbureau Nolex. De opdrachtgever ontvangt hiervan een elektronische bevestiging. Pas wanneer deze bevestiging is verzonden, kan de opdrachtgever er vanuit gaan dat zijn/haar melding goed zal worden verwerkt.

5.10. Niet aansprakelijk
Designbureau Nolex is nimmer aansprakelijk voor de door de opdrachtgever/andere betrokkenen op zijn/haar website/systemen of andere vormen geplaatste inhoud.

5.11. Inspanningsverplichting
De opdrachtgever zal de intellectuele eigendomsrechten ten allen tijden respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De opdrachtgever zal Designbureau Nolex onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot producten en/of diensten die volgen uit overeenkomst met Designbureau Nolex en de opdrachtgever, waarvan hij/zij kennis neemt. Indien de opdrachtgever hierin verzuimt, dient hij/zij een schadevergoeding te betalen van het volledig geëiste bedrag door eiser met daarbovenop een boete van 25% procent van het geëiste bedrag aan Designbureau Nolex. 

5.12. Portfolio
Het is Designbureau Nolex ten alle tijden gerechtigd om producten en/of diensten uit de met de opdrachtgever overeengekomen overeenkomst te publiceren/te vermeerderen/te delen, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

5.13. Overdracht aan derden
De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn/haar rechten voortvloeiend uit de overeenkomst(en) over te dragen aan een of meerdere derde(n) zonder voorafgaande toestemming van Designbureau Nolex.

6.Gebruik en licentie

6.1. Licentieverlening

 • Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn/haar verplichtingen, waaronder, maar niet beperkt tot zijn betalingsverplichting ten aanzien van de overeenkomst met Designbureau Nolex, verkrijgt de opdrachtgever, voor een nader bij de overeenkomt te bepalen aantal gebruikers een niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie tot het gebruik van het product voor zover dit het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging betreft overeenkomstig met de overeengekomen bestemming.
 • Mochten er over de bestemming geen afspraken zijn gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat het gebruik van het product, waarvoor op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen voor het sluiten van de overeenkomst aan Designbureau Nolex schriftelijk (dan wel elektronisch of mondeling) te zijn bekend gemaakt.

7. Prijs

7.1. Prijs en bijkomende kosten

Naast de overeengekomen kosten komen ook de kosten die Designbureau Nolex voor de uitvoering van de overeenkomst maakt, voor vergoeding in aanmerking.

7.2. Bijkomende kosten door meerwerk

Mocht Designbureau Nolex door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste overeenkomst of briefing genoodzaakt zijn om extra of andere werkzaamheden (meerwerk) te verrichten, dan zullen deze werkzaamheden op basis van nacalculatie aan de hand van de op dat moment geldende uurtarieven aan de opdrachtgever gefactureerd worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.3. Deelfacturen
Designbureau Nolex is gerechtigd om de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en de uitgevoerde gedeelten afzonderlijk te factureren, zonder dat dit vooraf goedgekeurd hoeft te worden door de opdrachtgever.

7.4. Wijziging
Mochten na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan of mocht er een verhoging optreden van de rechten of belastingen of mocht er een kostprijsverhogende verandering van de wisselkoers optreden, ook al vindt dit plaats ingevolge van voorzienbare omstandigheden, dan is Designbureau Nolex gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te verhogen.

7.5. Deelfacturen wijziging

Indien reeds een gedeelte van de overeenkomst is uitgevoerd, dan is het in artikel 7.3. onverkort van toepassing, ten aanzien van de door Designbureau Nolex nog te verrichten werkzaamheden voor de betreffende overeenkomst.

7.6. Verhoging
• Een verhoging van de overeengekomen prijs voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden, geeft de opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst om die reden te ontbinden of om zijn/haar verplichtingen op te schorten.
• Indien de prijsverhoging meer dan 25% van de overeengekomen prijs betreft, zal de opdrachtgever de mogelijkheid krijgen om de overeenkomst te ontbinden. Eventuele gemaakte kosten door Designbureau Nolex dienen uitdrukkelijk wel te worden voldaan.

8. Betaling

8.1. Betalingsverplichting
Betalingen dienen plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum en in de aangegeven valuta op de factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien na het verstrijken van deze termijn door Designbureau Nolex nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever ontvangt hiervoor eerst een herinnering waarnaar binnen acht dagen het bedrag dient te zien voldaan. Blijft de opdrachtgever in verzuim het bedrag (volledig) te voldoen, dan is zal er een wettelijke handelsrente worden berekend als bedoeld in artikel 6:199a BW.

De wettelijke handelsrente wordt bovenop de overeengekomen prijs (en eventuele wijzigingen hiervan) worden berekend. De rente wordt berekend vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is met voldoen van de (volledige) betaling (de dag na het verstrekken van het betalingstermijn. Mocht de opdrachtgever in verzuim blijven ondanks de wettelijke handelsrente die tevens in rekening wordt gebracht, dan zal er aanspraak worden gedaan op een incassobureau voor het vervolgtraject. Alle gemaakte kosten, waaronder proceskosten, kosten voor rechtskundige ondersteuning, rechtsprocedure kosten, gerechtelijke incassokosten en kosten gemaakt in verband met de te late betalingen, zullen ten laste komen van de opdrachtgever. Hierop uitgezonderd zijn de proceskosten en de kosten van rechtskundige ondersteuning indien Designbureau Nolex als verliezende partij de kosten wordt veroordeeld. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% (tien procent) van het factuurbedrag met een minimum van €200,- (twee honderd Euro).

8.2. Vooruitbetaling
• De opdrachtgever dient 50% (vijftig procent) van het totaal overeengekomen bedrag aan te betalen. Dit geldt voor overeenkomsten vanaf een totaal overeengekomen bedrag van €50,-. Designbureau Nolex zal niet eerder beginnen met de uitvoering van de overeenkomst dan dat deze aanbetaling op de door Designbureau Nolex aangegeven bankrekeningnummer is bijgeschreven of contant is voldaan. Hiervan zal de opdrachtgever (elektronisch) een bevestiging ontvangen.

 • Designbureau Nolex heeft het recht volledige betaling van de kosten, met in het bijzonder commercial productie- en mediakosten van de opdrachtgever te verlangen, voordat Designbureau Nolex tot betaling van deze kosten (voor/namens de opdrachtgever) verplicht is.
  • Tevens heeft Designbureau Nolex ten alle tijden het recht om volledige betaling te verlangen van de opdrachtgever als betalingszekerheid. Designbureau Nolex zal de uitvoering van overeenkomst opschorten als opdrachtgever hier niet aan voldoet.

8.3. Reclames
Reclames omtrent facturen dienen binnen acht (8) dagen na de dag van verzending van de factuur schriftelijk/elektronisch bij Designbureau Nolex te worden ingediend.
De opdrachtgever krijgt hiervan een elektronische bevestiging. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort. Indien de opdrachtgever dit termijn verzuimt, heeft de opdrachtgever dit recht niet meer.

8.4. Geen compensatie
De opdrachtgever verricht de aan Designbureau Nolex verschuldigde betaling zonder opschorting, korting of compensatie, behoudens verrekening van de op de overeenkomt betrekking hebbende verrekenbare voorschoten, die Designbureau Nolex heeft verstrekt.

8.5. Strekking
Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten. In de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur van Designbureau Nolex.

8.6. Periodiek factureren
Designbureau Nolex is gemachtigd om periodiek te factureren. Dit is onder andere van toepassing op diensten en/of producten die niet gericht zijn op éénmalige, maar op herhaalde uitvoering.

8.7. Andere gevolgen verzuim
Designbureau Nolex behoudt zich het recht voor, om de verdere uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten, totdat de opdrachtgever de facturen heeft betaald waarvoor hij/zij in verzuim is met voldoen. Elke vertraging in de betaling door de opdrachtgever, maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle gegeven kortingen bij het niet respecteren van deze algemene voorwaarden.

8.8. Betalingsmogelijkheden
Bij Designbureau Nolex is het mogelijk om contant te betalen of het totaal overeengekomen bedrag over te boeken naar het bankrekeningnummer dat staat vermeld op de factuur/overeenkomst. Het is niet mogelijk om te pinnen.

8.9. Betalen in termijnen
Indien de opdrachtgever wenst het totaal overeengekomen bedrag in termijnen te betalen, onverminderd de andere algemene voorwaarden, dan dient dit te worden doorgegeven voor het aangaan van de overeenkomst. Is de overeenkomst eenmaal tot stand gekomen, is het naderhand niet meer mogelijk om hierop terug te komen.
Betalingen in termijnen is enkel gerechtigd indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is vastgelegd in de overeenkomst tussen partijen.

8.10. Opdrachtgever
Onder opdrachtgever wordt hiermede verstaan enige tot opdrachtgevers concern behorende moeder-, dochter-, en/of zustervennootschap en/of enige anderszins met opdrachtgever gelieerde onderneming, ongedacht de rechtsvorm.

9. Opzegging en ontbinding overeenkomst

9.1. Opzegging door opdrachtgever
Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst wenst op te zeggen, dan dient dit te geschieden middels een aangetekende brief. De opdrachtgever is de betaling echter verschuldigd voor de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden, vermeerderd met eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, ongeacht het recht van Designbureau Nolex om schadevergoeding te vorderen in verband met de opzegging van de overeenkomst.

9.2. Ontbinding door Designbureau Nolex
Indien de overeenkomst door Designbureau Nolex wordt ontbonden vanwege een toerekenbare tekortkoming in de (niet, niet behoorlijk of niet tijdige) nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan wel indien goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Designbureau Nolex te voldoen (alsmede ingeval van faillissement, toepassing wettelijke schuldsaneringsregeling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht van de onderneming van opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, alsmede in geval van beslaglegging op de opdrachtgever en dit binnen een redelijk termijn niet is opgegeven). De opdrachtgever is dan verschuldigd om de tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden en gemaakte kosten voor de overeenkomst te voldoen. Ongeacht het recht van Designbureau Nolex om schadevergoeding te vorderen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Designbureau Nolex redelijkerwijs meer kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voldaan, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming door de opdrachtgever. Indien Designbureau Nolex niet kiest voor ontbinding van de overeenkomst, dan kan een overeenkomst ook maximaal drie maanden worden geschort, zonder gehoudenheid van Designbureau Nolex tot schadevergoeding en onverminderd de Designbureau Nolex verder toekomende rechten.

9.3. Schadevergoeding
Naast een vergoeding van de door Designbureau Nolex geleden schade als bedoeld in artikel 9, zal een door de opdrachtgever te betaling vergoeding van in ieder geval 15% (vijftien procent) van de overeenkomst bepaalde totaal prijs, met een minimum van €150,- (honderdvijftig Euro) worden gevorderd.

9.4. Faillissement
Zowel Designbureau Nolex als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval en een faillissement of surseance van betaling.

9.5. Productgebruik bij voortijdige beëindiging
Mocht de overeenkomst om welke reden dan ook, voortijdig worden beëindigd, dan is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan om het ter beschikking gestelde product te gebruiken en komt elke in het kader van de overeenkomst aan de opdrachtgever verstrekte licentie(s) te vervallen.

9.6. Abonnementen/duurovereenkomsten
Wanneer de overeenkomst bestaat uit het verrichten bij herhaling van werkzaamheden door Designbureau Nolex of soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan enkel worden beëindigd door schriftelijke of elektronische opzegging, met inachtneming van het opzegtermijn van ten minste drie (3) maanden, tenzij anders vermeld.

9.7. Overdracht aan derden
De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn/haar rechten en/of plichten voortvloeiend uit de overeenkomst(en) over te dragen aan een of meerdere derde(n) zonder voorafgaande toestemming van Designbureau Nolex.

9.8. Omstandigheden
Designbureau Nolex is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat een ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Designbureau Nolex kan worden gevraagd.

9.10. Direct opeisbaar
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Designbureau Nolex aan de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar (van de tot dan toe gemaakte kosten in het kader van de overeenkomst en een eventuele schadevergoeding). Indien Designbureau Nolex de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

9.11. Terstond en met onmiddellijke ingang ontbinden
Mocht de opdrachtgever de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na kunnen komen en rechtvaardigt dit een ontbinding, dan is Designbureau Nolex gerechtigd de overeenkomst terstond en met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder enige verplichting tot betaling zijnerzijds van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel verplicht is tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

9.12. Overgang
Mocht de overeenkomst worden opgezegd door Designbureau Nolex, dan zal Designbureau Nolex in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor de overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toe te rekenen is. Mochten er extra kosten bijkomen tijdens de overdracht van de werkzaamheden voor Designbureau Nolex, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden om deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen.

10. Garanties, vrijwaringen en reclames

10.1. Vrijwaring aanspraken derden
• De opdrachtgever dient Designbureau Nolex en de door Designbureau Nolex ingeschakelde derde(n) te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van de opdrachtgever en/of derden met betrekking tot het door Designbureau Nolex aan de opdrachtgever geleverde (gedeelten van het) product/dienst, waaronder te verstaan, maar niet beperkt tot, de toepassingen en/of het gebruik van het product.
• De opdrachtgever vrijwaart Designbureau Nolex en de door Designbureau Nolex ingeschakelde derde(n) voor enige aanspraken van de opdrachtgever en/of derde(n) op intellectuele eigendomsrechten inzake van de door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Kleine verschillen tellen niet mee.
• Indien er inbreuk(en) op enig(e) intellectuele eigendomsrecht(en) en/of op een ander recht wordt gemaakt en Designbureau Nolex en/of de door Designbureau Nolex ingeschakelde derde(n) ter zake aansprakelijk gesteld voor deze inbreuk(en), zal de opdrachtgever Designbureau Nolex en/of de door Designbureau Nolex ingeschakelde derde(n) schadeloos stellen en alle, ook met eventuele procedure samenhangende kosten, geheel voor haar rekening nemen.

10.2. Garanties
• Uitgezonderd van het bepaalde in dit artikel, verleent Designbureau Nolex geen garantie met betrekking tot het product en/of tot de dienst, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen gekomen. Iedere product dat niet binnen acht (8) dagen na levering is geweigerd of waarover de opdrachtgever bij Designbureau Nolex binnen deze periode schriftelijk heeft gereclameerd dan wel in gebruik is gekomen door de opdrachtgever, wordt geacht te zijn geaccepteerd.
• Indien er sprake is van enige tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst
zal Designbureau Nolex daarvan direct schriftelijk (of elektronisch) op de hoogte gesteld dienen te worden. De opdrachtgever verstrekt Designbureau Nolex alle bewijzen hiervan. Indien uit deze informatie voldoende blijkt dat er sprake is van enige tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, zal Designbureau Nolex het product en of de dienst of gedeelten daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een redelijk termijn van dertig (30) dagen ter keuze van Designbureau Nolex gratis vervangen of herstellen, mits vervanging of herstel naar oordeel van Designbureau Nolex redelijkerwijs mogelijk is en de opdrachtgever toestaat het defecte product of een gedeelte daarvan terug te nemen en de opdrachtgever alle medewerking voor het herstel of vervanging verleent.
• Mocht vervanging of herstel niet redelijk of onmogelijk zijn, zal Designbureau Nolex aan de opdrachtgever het voor het product aan Designbureau Nolex betaalde bedrag restitueren onder aftrek van een redelijke vergoeding voor het genoten gebruik van het product en de gemaakte ontwerpkosten en eventuele uitzonderlijke leveringskosten.
• Bij restitutie is Designbureau Nolex gerechtigd het product terug te nemen en pas tot restitutie over te gaan bij de levering van het defecte product door de opdrachtgever aan Designbureau Nolex.
• Bij tijdige reclamatie zal Designbureau Nolex met de opdrachtgever in over treden over welke stappen er gezet gaan worden. Mocht de opdrachtgever hieraan geen gehoor geven of niet binnen een termijn van vijf werkdagen reageren (mondeling, schriftelijk dan wel elektrisch), dan verzuimd de opdrachtgever het recht op reclamatie/restitutie.

10.3. Schade
De in artikel 10.2. genoemde garantie geldt niet indien de schade aan het product is ontstaan door enig gebruik dat niet aan te merken is als ‘normaal gebruik’ van het product, nalatigheid of onzorgvuldig gebruik maken van het product of gedeelte daarvan, onjuiste installatie en/of onderhoud van het product, maar niet beperkt tot aanpassingen en herstelwerkzaamheden aan het product, zonder voorafgaande schriftelijke (elektronische) toestemming van Designbureau Nolex. Indien het product een website betreft is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de website, tenzij anders is overeen gekomen.

10.4. Termijn reclames
Reclames betreffende uitgevoerde werkzaamheden of leverde zaken, dan wel betreffende gefactureerde bedragen dienen binnen acht (8) dagen na uitvoering of levering, doch uiterlijk binnen acht (8) dagen na factuurdatum bij Designbureau Nolex schriftelijk (aangetekend) dan wel elektronisch te zijn bekend gemaakt. De opdrachtgever ontvangt bij ontvangst van hiervan bij Designbureau Nolex een elektronische of mondelingen bevestiging. Bij overschrijding van dit termijn vervalt elke aansprakelijkheid van Designbureau Nolex.

10.5. Controle
De opdrachtgever is verplicht alle door Designbureau Nolex geleverde producten en/of diensten, waaronder mede te verstaan, doch niet beperkt: opmaak-, druk- of andere proeven of concepten zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren en eventueel geconstateerde gebreken zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval binnen acht (8) dagen na levering/ontvangst elektronisch of mondeling te melden. Mochten er na de controle fouten worden ontdekt bij levering, dan kan Designbureau Nolex of door Designbureau Nolex aangestelde derde(n) niet aansprakelijk gesteld worden, daar de opdrachtgever zelf de controle heeft uitgevoerd en pas bij akkoord hiervan wordt overgegaan tot vermeerdering, et cetera.
Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven te controleren dan wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort. Bijkomende kosten die hierdoor ontstaan zijn voor rekening van de opdrachtgever.

11. Overmacht 

11.1. Overmacht Designbureau Nolex
Indien Designbureau Nolex al dan niet tijdelijk aan een wezenlijke deel van zijn verplichtingen niet kan voldoen en dit niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, is er sprake van overmacht, waardoor in deze algemene voorwaarden onder meer wordt verstaan het niet voldoen aan de verplichtingen uit de overeenkomst als gevolg van ziekte, niet-nakoming van door Designbureau Nolex ingeschakelde derden, het niet functioneren van apparatuur of faciliteiten, waaronder het niet beschikbaar zijn van telecommunicatiediensten en elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, braad, natuurrampen, overstromingen, molest, diefstal en dergelijke is ieder der partijen indien deze toestand ten minste dertig (30) dagen voortduurt, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij gerechtigd is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding. De overeenkomst kan indien de verstoring binnen dit termijn valt, worden opgeschort door Designbureau Nolex met ten hoogste twee maanden.

11.2. Gedeeltelijk
Indien Designbureau Nolex ten tijde van de overmacht als genoemd in artikel 10.1. nog gedeeltelijk kan leveren, dan wel heeft geleverd, dan is hij gerechtigd dit te leveren en afzonderlijk te factureren alsof het een afzonderlijke overeenkomst is.

12. Aansprakelijkheid

12.1. Aansprakelijkheid Designbureau Nolex
Designbureau Nolex is niet aansprakelijk voor:

A. Fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever beschikbaar is gesteld;
B. Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet (tijdig) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
C. Fouten van, door of namens door de opdrachtgever ingeschakelde derde(n);
D. Gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
E. Fouten in het product, indien opdrachtgever overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.5. goedgekeurd zijn, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan dergelijke controle geen behoefte te hebben, dan wel geen response/fouten doorgeeft/reclameert;
F. Fouten of problemen die zijn ontstaan na de leveringen of overdracht en door gebruik of onderhoud van het geleverde product (en/of dienst) door anderen dan Designbureau Nolex;
G. Schade wegens winstderving, werkstagnatie, verlies van zakelijke en/of andere gegevens (bestanden) of enige andere bedrijfsschade of geldelijk verlies, mogelijk samenhangend met het gebruik van het door Designbureau Nolex geleverde product en/of dienst;
H. Content, foto’s en andere gebruikte informatie.

12.2. Beperking aansprakelijkheid
Indien en voor zover Designbureau Nolex aansprakelijk is, is zijn aansprakelijkheid in alle gevallen, tenzij deze te wijten is aan opzet of grove schuld van Designbureau Nolex begrensd tot:
a. het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Designbureau Nolex inzake van de overeenkomst wordt uitgekeerd;
b. indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering over gaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, de waarde van de factureren die door de opdrachtgever zijn voldaan in de periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment dat de schade is ontstaan, voor zover de factuur dat gedeelte van de overeenkomst betreft, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.3. Verval aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid vervalt na het verstrijken van dertig (30) dagen vanaf het moment dat de overeenkomst is volbracht, tenzij Designbureau Nolex de aansprakelijkheid met betrekking tot de overeenkomst toch erkend. Indien en voor zover de overeenkomst nog niet is volbracht, vervalt de aansprakelijkheid van Designbureau Nolex na dertig (30) dagen vanaf het moment dat de schade ontstaat, waarbij meerdere (serie) incidenten geldt als één (1) incident.

12.4. Kopiëren materialen
De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem/haar verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot dat de overeenkomst is voldaan. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Designbureau Nolex niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die hierbij optreed.

12.5. Bewaarplicht
Na het volbrengen van de overeenkomst hebben noch de opdrachtgever noch Designbureau Nolex jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens voor het geleverde product en/of de dienst.

12.6. Kwaliteit

De opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de door hem/haar aangeleverde zaken. Onverminderd het overige in deze voorwaarde bepaalde is Designbureau Nolex niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de door de opdrachtgever aangeleverde zaken.

12.7. Rechtbank
Mocht de rechter oordelen dat Designbureau Nolex geen beroep toekomt op het in voorgaande leden bepaalde, beperkt de aansprakelijkheid van Designbureau Nolex zich ten alle tijden tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid ziet.

12.8. Schade

Mocht Designbureau Nolex aansprakelijk worden gesteld worden voor schade door de opdrachtgever, dan betreft dit maximaal tweemaal de ( of een gedeelte van de) factuurwaarde van de overeenkomst waar de aansprakelijkheid op van toepassing is.

12.9. Directe schade
Designbureau Nolex kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor directe schade door de opdrachtgever. Hieronder wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Designbureau Nolex aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Designbureau Nolex toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

12.10. Aansprakelijkheid websites
• De aansprakelijkheid van Designbureau Nolex stopt als de opdrachtgever zelf het beheer over een website wil voeren en/of binnen de website handelingen verricht die schade berokken aan de website.
• Designbureau Nolex is niet verantwoordelijk voor updates en onderhoud aan de website (WordPress installatie of de gebruikte plug-ins), tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.
• Designbureau Nolex is niet aansprakelijk als de opdrachtgever heeft aangegeven zelf het technisch onderhoud van de website te doen en daarin nalatig is, waardoor schade aan de website ontstaat.
• Designbureau Nolex gebruikt plug-ins van derden en kan niet aansprakelijk worden gesteld als de opdrachtgever updates uitvoert, waardoor deze plug-ins niet meer (volledig) werken.
• Designbureau Nolex is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregister of andere waarop Designbureau Nolex geen invloed kan uitoefenen.
• Designbureau Nolex is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website die Designbureau Nolex heeft gemaakt voor de opdrachtgever als uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

12.11. Ontevreden
Designbureau Nolex kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de opdrachtgever meer correspondentie momenten verlangt dan opgenomen in de overeenkomt zonder meerprijs (op basis van het dan geldende uurtarief). Wijzigingen die daardoor niet plaatsvinden, kunnen daardoor niet worden gezien als verzuim of een andere grond voor ontbinding, reclamatie of opschorten van het betaaltermijn.

13. Wijzigingen algemene voorwaarden

13.1. Wijzigingen
Designbureau Nolex behoudt het recht om de algemene voorwaarden te wijzigingen of aan te vullen.

13.2. Bestaande overeenkomsten
Wijzigingen en/of aanvullingen gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten met inachtneming van 30 (dertig) dagen en elektronische bekendmaking van de wijzigingen. Daarnaast zijn de wijzigingen van toepassing op alle bestaande abonnementen of periodieke diensten.

13.3. Niet accepteren
De opdrachtgever macht enkel de overeenkomst beëindigen indien de wijzigingen van de algemene voorwaarden inhouden dat de positie van de opdrachtgever daadwerkelijk verslechterd, tenzij de opdrachtgever in redelijkheid zou dienen te begrijpen dat de wijzigingen noodzakelijk zijn en overeenkomen met het doel/betekenis van de overeenkomst. Mocht beëindiging gerechtvaardigd zijn, dan blijven alle andere algemene voorwaarden van toepassing.
 
14. Eigendomsvoorbehoud

14.1. Eigendom
• Designbureau Nolex behoudt het eigendom van alle geleverde zaken ten aanzien van de overeenkomst, totdat het volledige bedrag van de overeenkomst is voldaan en eventuele andere verplichtingen deugdelijk is nagekomen. Dit geldt ook indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn/haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst tegenover Designbureau Nolex en op de overige vorderingen die hierdoor ontstaan.
• De door Designbureau Nolex aangeleverde bestanden die bewerkbaar zijn, blijven ten alle tijden eigendom van Designbureau Nolex en mogen derhalve niet zonder schriftelijke toestemming worden gewijzigd, tenzij anders is overeengekomen.
• Het door Designbureau Nolex geleverde dat onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en nimmer gebruikt worden als betaalmiddel. De opdrachtgever is tevens niet bevoegd om onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of enige andere wijze te bezwaren.

14.2. Beslaglegging
De opdrachtgever dient hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem/haar verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Designbureau Nolex veilig te houden. Mocht er beslag worden gelegd door derden op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde of rechten daarop willen vestigen of doen vergelden, dan is de opdrachtgever verplicht om Designbureau Nolex hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen via een telefonisch gesprek.

14.3. Verzekeren
De opdrachtgever is verplicht om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede diefstal. De polis van deze verzekering dient op verzoek van Designbureau Nolex ter inzage worden gegeven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Designbureau Nolex gerechtigd tot deze penningen.

14.4. Medewerking verlenen
De opdrachtgever verbindt zich tegenover Designbureau Nolex om medewerking te verlenen aan hetgeen wenselijk is of nodig in het kader van de overeenkomst.

14.5. Verkoop
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om het geleverde naderhand te verkopen, tenzij het bedrijf wordt overgenomen waar vanuit de opdrachtgever de overeenkomst is aangegaan. Designbureau Nolex dient hiervan schriftelijk op de hoogte te worden gesteld.

15. Overige bepalingen

15.1. Derden
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om enig recht over te dragen uit de overeenkomst en/of van het product aan derden, anders dan bij overdracht aan zijn gehele onderneming (binnen zijn/haar bedrijf te gebruiken), tenzij anders is overeengekomen in de overeenkomst.

15.2. Vertrouwelijkheid
Beide partijen zijn gehouden om feiten en omstandigheden die in het kader van de overeenkomst aan de andere partij ter kennis is gegeven/gekomen, vertrouwelijk te behandelen. Dat wil zeggen niet worden gedeeld met anderen. Derden die bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden op een eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden. (Geheimhoudingsplicht.) De informatie mag dus enkel worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit artikel geldt voor de gehele duur van de overeenkomst en erna.

15.3. Nederlandse wetgeving
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Designbureau Nolex partij is, is enkel het Nederlandse recht van toepassing, tenzij in de overeenkomst anders is opgenomen.

15.4. Schriftelijk/elektronisch
Tot schriftelijke communicatie wordt door Designbureau Nolex bedoeld: aangetekend via de post, via de post, e-mail en een WhatsApp bericht. De opdrachtgever dient echter bij het doorgeven van informatie een bevestiging te ontvangen. Mocht de opdrachtgever dit niet ontvangen van Designbureau Nolex, dan dient de opdrachtgever telefonisch contact op te nemen met Designbureau Nolex. Tot die tijd blijft de informatie aangemerkt als niet doorgegeven.

16. Hostingdiensten, domeinnamen en opzeggen

16.1. Partners
Voor de hosting en registratie van domeinnamen werkt Designbureau Nolex samen met een gespecialiseerde Nederlandse hostingpartner en register. Vanwege nauwe contacten zijn wij op de hoogte van alle mogelijkheden en kunnen wij u diverse mogelijkheden en upgrades aanbieden.

16.2. Afsluiten en prijzen
De hostingdiensten worden voor minimaal één jaar afgesloten. Het kan voorkomen dat de prijzen tussentijds wijzigen. Dit risico is voor de opdrachtgever. Is het verschil groter dan vijftien (15) procent, dan krijgt de opdrachtgever de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden. Dit doet geen afbreuk aan de andere rechten die vermeldt staan in deze algemene voorwaarden van Designbureau Nolex. Een hostingdienst wordt stilzwijgend verlengt, tenzij de opdrachtgever binnen de opzegperiode schriftelijk dan wel elektronisch laat weten de dienst te willen opzeggen. De opdrachtgever ontvangt een bevestiging bij opzegging.

16.3. Opzegtermijn
Mocht de opdrachtgever een hostingdienst of domeinnaam willen opzeggen, dan dient dit uiterlijk drie maanden voor de verlening van het jaarlijkse termijn te worden medegedeeld (schriftelijk/elektronisch) aan Designbureau Nolex. Mocht de opdrachtgever verzuimen dit tijdig te doen, dan wordt de dienst automatisch verlengd met nog eens één jaar. De opzegtermijn is drie maanden vooraf de datum van afsluiting van de dienst, waarvan de opdrachtgever een factuur ontvangt.

16.4. Niet toegestaan gebruik
Het is de opdrachtgever niet toegestaan de diensten en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:
a. handelingen en of gedragingen in strijd met toepasselijke wettelijke bepalingen of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
b. het verzenden van ongevraagd e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
c. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
d. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende uitingen;
e. seksuele (intimidatie) beeldmateriaal of het op andere wijze lastig vallen van personen;
f. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken);
g. het verspreiden van computervirussen;
h. enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.

16.5. Back-ups

Tenzij er ter zake een specifieke bijkomende en afwijkende overeenkomst met Nolex wordt afgesloten over de terbeschikkingstelling door Designbureau Nolex van back-ups, is de opdrachtgever uitsluitend verantwoordelijk voor het nemen van back-ups van zijn hosting-account. Designbureau Nolex kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Voor zover er door Designbureau Nolex eventueel back-ups zouden worden genomen, zijn deze enkel bestemd voor intern gebruik.

17. Toepasselijk recht

17.1. Bevoegde rechtbank
Elk geschil met betrekking, maar niet beperkt tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van een overeenkomst met Designbureau Nolex, zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Almelo, Overijssel, tenzij dwingend anders staat beschreven in de wetgeving. Ook in deze situatie mag Designbureau Nolex zijn voorkeur doorgeven.

17.2. Verantwoordelijkheid
Partijen doen pas een beroep op de rechter, nadat zij zich uiterst hebben ingespannen om het geschil onderling te beslechten.

18. Persoonsgegevens

18.1. Enkel noodzakelijke gegevens

Designbureau Nolex gebruikt enkel de gegevens van de opdrachtgever die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst.

De gegevens die worden gevraagd van de opdrachtgever zijn: de volledige naam, het adres, het e-mail adres, een telefoonnummer en eventuele bedrijfsgegevens, zoals btw-nummer, de bedrijfsnaam en het KvK-nummer. De gegevens worden zorgvuldig bewaart in ons klantenpaneel dat beveiligd is naar aanleiding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De opdrachtgever kan zelf inloggen op dit paneel om de gegevens in te zien en om eventuele wijzigingen te vragen. Deze gegevens blijven in het klantenpaneel bewaard voor eventuele toekomstige opdrachten. De opdrachtgever verklaart bij het aangaan van een overeenkomst tevens het recht aan Designbureau Nolex om op een ander moment contact met de opdrachtgever op te nemen, bijvoorbeeld middels een nieuwsbrief of stand van zaken bericht.

18.2. Verspreiden
De gegevens van de opdrachtgever worden niet verspreid aan derden, tenzij anders is overeengekomen. Bij het afnemen van een domeinnaam en/of webhosting pakket worden gegevens automatisch doorgevoerd naar de register. Hierdoor zijn uw gegevens die u hebt doorgegeven bij het afnemen bij hen bekend, doch heeft dit als voordeel dat het domeinnaam op uw eigen naam wordt geregistreerd. Dit betekend dat u ten alle tijden eigenaar bent van uw domeinnaam.

18.3. Beveiliging
Designbureau Nolex spant zich in om voldoende passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de opgeslagen gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het treffen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de gebruikte software en applicaties.

18.4. Meldplicht

Mocht zich een datalek voordoen, dan wordt de opdrachtgever hiervan onmiddellijk op hoogte gesteld. De omschrijving bestaat uit het datalek zelf, de aard van de inbreuk (bv. kopieën, veranderen, diefstal, onbekend), wanneer het datalek plaatsvond en welke technische maatregelen op basis hiervan zijn getroffen om aan de wettelijke regelgeving te voldoen.

18.5. Rechten betrokkenen
Rekening houdende met de aard van de verwerking, verleent Designbureau Nolex voor zover mogelijk, bijstand aan het vervullen van de plicht om verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk ||| AVG vastgestelde rechten van betrokkenen te beantwoorden, door middel van passende technische en organisatorische maatregelen.

18.6. Data protection impact assessment
Designbureau Nolex verleent de opdrachtgever voor zover mogelijk en noodzakelijk bijstand bij het uitvoeren van een data protection impact assessment door het beschikbaar stellen van relevante informatie om het beoogde effect van de verwerkingsactiviteiten op de bescherming van de persoonsgegevens te kunnen beoordelen.

Algemene voorwaarden Designbureau Nolex – V3 –augustus 2019.