Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 Designbureau Nolex
In deze algemene voorwaarden wordt met Designbureau Nolex bedoeld: Designbureau Nolex (https://nolex.nl), een eenmanszaak, kantoorhoudende in Vroomshoop aan De Sluis 6, 7681 KB. Designbureau Nolex is ingeschreven in de Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Enschede, onder nummer: 67097421.

1.2 Opdrachtgever

Onder opdrachtgever wordt verstaan: diegene die Designbureau Nolex verzoekt (tegen betaling) een offerte uit te brengen en/of aangaat en/of een overeenkomst met Designbureau Nolex aangaat in het kader van het ontwikkelen, ontwerpen, realiseren en/of leveren van een product en/of dienst.

1.3 Producten
Onder product wordt verstaan: alle door Designbureau Nolex voor de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, ontwerpen, concepten, logo’s, huisstijl, advertenties, schetsen, modellen, ideeën, drukwerk, websites, sociale media, berichten, evenementen, foto’s (bewerkt als onbewerkt), films en andere materialen of bestanden.

1.4 Diensten
Onder diensten wordt verstaan: alle door Designbureau Nolex voor de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden en activiteiten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot webhosting pakketten, support, adviesgesprekken, domeinnamen, adviezen en website onderhoud.

1.5 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van de tussen Designbureau Nolex en opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), alsmede op de door Designbureau Nolex verstrekte offertes, aanbiedingen en mondeling besproken taken en opdrachten. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij dit nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Indien zich tussen Designbureau Nolex en de opdrachtgever een situatie voordoet die niet is geregeld in deze algemene voorwaarden, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest/strekking van deze voorwaarden.
  • Indien Designbureau Nolex niet steeds strikte naleving van de algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Designbureau Nolex het recht verliest om in alle gevallen stipte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen, tenzij dit nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment gedeeltelijk of geheel nietig worden verklaard of vernietigd mochten worden, dan blijft het overig bepaalde volledig van toepassing. Designbureau Nolex en opdrachtgever zullen in overleg gaan om nieuwe bepalingen ter vervanging van nietige of vernietigde voorwaarden vast te leggen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.6 Afwijkende voorwaarden
De toepassing van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden worden uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijkingen zijn slechts van toepassing als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.7 Toepassing met betrekking tot derden
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Designbureau Nolex en derden, indien Designbureau Nolex derde partijen inschakelt, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.8 Wijzigingen algemene voorwaarden 

Designbureau Nolex is ten alle tijden bevoegd tot het wijzigen van deze algemene voorwaarden. Indien er wijzigingen worden gedaan, wordt dit schriftelijk dan wel via de e-mail of andere elektronische wijze gedeeld met de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever het niet eens is met de wijzigingen, dient dit schriftelijk kenbaar te worden gemaakt binnen acht kalenderdagen na bekendmaking van de wijzigingen, aan Designbureau Nolex. Indien de opdrachtgever dit termijn verzuimt, zijn automatisch de nieuwe voorwaarden van kracht op de lopende opdracht/verzoek/diensten.

2. Overeenkomst, offerte, bevestiging en afspraak

2.1 Offerte en aanbieding

• Elke door Designbureau Nolex opgestelde offerte/aanbieding is vrijblijvend en geldig gedurende de periode die vermeld hierop vermeld staat. Designbureau Nolex heeft ten alle tijden het recht om de offerte/aanbieding te herroepen en/of te wijzigen. Bij aanvaarding van de offerte/aanbieding door de opdrachtgever, heeft Designbureau Nolex het recht om binnen zeven dagen na aanvaarding de offerte of aanbieding te herroepen en/of te wijzigen.
• Indien er geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte/aanbieding op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
• Designbureau Nolex kan niet aan offertes/aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte/aanbieding, dan wel een gedeelte daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
• De in een offerte/aanbieding vermelde prijs is exclusief btw. Mogelijke verzend-, reiskosten worden specifiek in de offerte benoemd of overeengekomen (mondeling/schriftelijk).

2.2 Totstandkoming van de overeenkomst

  • Een overeenkomst is aangegaan vanaf de dag van akkoord (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot) van de offerte, aanbieding, bestelling, dienst of gemaakte afspraak met Designbureau Nolex, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke (elektronische) opdrachtbevestiging aan Designbureau Nolex, respectievelijk de dag waarop de opdrachtgever aan Designbureau Nolex schriftelijk dan wel mondeling laat weten akkoord te gaan.
  • Een overeenkomst middels offerte/aanbieding kan tevens worden aanvaard, wanneer de opdrachtgever de offerte/aanbieding ongewijzigd binnen de in de offerte genoemde datum accepteert in het online portaal van Designbureau Nolex, middels de inloggegevens die zij van tevoren ontvangen.
  • Elke bestelling, overeenkomst of opdracht, die door de opdrachtgever wordt gedaan of aangegaan, verbindt de opdrachtgever om de verplichtingen na te komen, zoals beschreven in deze algemene voorwaarden en hetgeen overeen is gekomen in de offerte/overeenkomst/ volgens gemaakte afspraken.

2.3 Afwijkingen
Indien de aanvaarding afwijkt van hetgeen in de offerte, aanbieding, opdracht, geboden dienst of gemaakte afspraak, dan is Designbureau Nolex daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Designbureau Nolex dit uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.

2.4 Toekomstige overeenkomsten

Gemaakte afspraken, offertes, prijzen of andere afwijkende gelden niet (automatisch) voor toekomstige overeenkomsten.

2.5 Wijziging overeenkomst
De opdrachtgever is voor de levering van het product of dienst de overeengekomen prijs verschuldigd. Indien Designbureau Nolex op verzoek van de opdrachtgever andere/extra werkzaamheden dient te verrichten die buiten de overeenkomst vallen (denk aan wijzigingen tijdens de uitvoering van de overeenkomst) dan zal Designbureau Nolex deze werkzaamheden op basis van de geldende uurtarieven aan de opdrachtgever factureren. Designbureau Nolex is enkel tot uitvoering van de werkzaamheden verplicht, indien dit redelijkerwijs nog mogelijk is/overeen is gekomen.

2.6 Prijsoverschrijding

Overschrijdingen tot 10% (tien procent) van de overeengekomen prijs worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en hoeven daardoor niet specifiek te worden vermeld door Designbureau Nolex aan de opdrachtgever.

2.7 Meerdere ontwerpers/uitvoerders
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (of gedeeltelijke) opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/uitvoerder hebben verstrekt, dan dient de opdrachtgever dit nadrukkelijk schriftelijk te vermelden onder vermelding van de volledige namen van de ontwerper/uitvoerder aan Designbureau Nolex voorgaand aan de overeenkomt/opdracht. Verzuimt de opdrachtgever, dan zijn alle gevolgen die hieruit voortvloeien voor de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

2.8 Termijn, contractduur

De overeenkomst tussen Designbureau Nolex en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeenkomen.

2.9 Testen, wettelijke bepalingen en vergunningen
Het uitvoeren van testen, het beoordelen of de instructies/diensten/producten van de opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen, het aanvragen van vergunningen en vergelijkbare taken behoren uitdrukkelijk niet tot de overeenkomst en/of verantwoordelijkheid van Designbureau Nolex.

3. Uitvoering overeenkomst

3.1 Uitvoeren van de overeenkomst
Designbureau Nolex zal zich inspannen de overeenkomst zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Designbureau Nolex zal de opdrachtgever (voor zover noodzakelijk) op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden van de overeenkomst.

3.2 Werkzaamheden door derden
• Indien het volgens inzicht van Designbureau Nolex noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, heeft Designbureau Nolex het recht om namens en voor rekening van de opdrachtgever werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit wordt voorafgaand voor zover noodzakelijk met de opdrachtgever overlegd.
• Indien door Designbureau Nolex of door Designbureau Nolex ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden dienen te verrichten op locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, dan draagt de opdrachtgever de zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.

3.3 Verstrekken van informatie
• De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot informatie en documentatie, waarvan Designbureau Nolex aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Designbureau Nolex te verstrekken.

Indien deze benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, beoordeeld of bevestigd, dan heeft Designbureau Nolex het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten in rekening te brengen.
• Designbureau Nolex is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, doordat Designbureau Nolex is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte (onjuiste en/of onvolledige) gegevens.

3.4 Aanvraag offertes toeleveranciers
Indien Designbureau Nolex op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben, waaraan de opdrachtgever geen rechten kan ontleden. Desgewenst kan Designbureau Nolex namens de opdrachtgever offertes aanvragen bij derden/toeleveranciers.

3.5 Goedkeuring van tussenresultaten
Indien de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Designbureau Nolex de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd (schriftelijk/mondeling). Deze goedkeuring sluit latere wijzigingen uit, tenzij anders wordt overeengekomen (meerprijs).

3.6 Samengestelde overeenkomst
Een samengestelde overeenkomst verplicht Designbureau Nolex niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. De opdracht is namelijk in zijn geheel aangenomen.

3.7 Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking van het product wordt overgegaan, dient Designbureau Nolex de opdrachtgever in de gelegenheid te stellen om het laatste ontwerp, concept of proef te controleren en goed te keuren. De opdrachtgever dient de goedkeuring schriftelijk/mondeling of per e-mail te bevestigen.

3.8 Wijzigingen
• Mocht tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijken dat het voor de uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen, dan wordt dit in onderling overleg vastgesteld. Dit heeft consequenties voor de oorspronkelijke overeenkomst.
• Wijzigingen geven de opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst te ontbinden, aangezien de wijzigingen plaatsvinden in het belang van de opdrachtgever. De opdrachtgever aanvaardt de wijziging(en) van de overeenkomst, tenzij op dat moment nadrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.
• Designbureau Nolex kan zonder daarmee in gebreke te zijn, een wijziging van de opdrachtgever aan de overeenkomst/opdracht weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor hetgeen is overeengekomen of indien dit niet overeenkomt met de strekking/aard van de overeenkomst.

3.9 Termijn van uitvoering
De termijn van uitvoering begint vanaf de dag waarop Designbureau Nolex een schriftelijke (elektronische) bevestiging verstuurd. Doch niet eerder dan dat Designbureau Nolex voor de uitvoering van de overeenkomst alle benodigde gegevens, documenten en dergelijke van de opdrachtgever heeft ontvangen, dan wel, indien een aanbetaling is vereist, niet eerder dan de dag waarop deze betaling door Designbureau Nolex is ontvangen en bevestigd aan de opdrachtgever.

4. Levering

4.1 Termijn van levering
Een door Designbureau Nolex opgegeven termijn voor het volbrengen van de overeenkomst heeft een indicatieve strekking en is derhalve nooit een fatale termijn. Een overschrijding verplicht Designbureau Nolex niet tot enige schadevergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

4.2 Verzending
Indien Designbureau Nolex het product of een gedeelte daarvan, al dan niet met tussenkomst van derden, aan de opdrachtgever verzendt, daaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot toezending per post, koerier of via elektronische berichtenverkeer, vindt deze verzending plaats voor de volledige risico van de opdrachtgever.

4.3 Afhalen
Levering op basis van afhalen kan vanaf het kantooradres van Designbureau Nolex aan De Sluis 6, 7681 KB te Vroomshoop. De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie over het afhalen of het geven van instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Designbureau Nolex gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering is geheel voor de opdrachtgever vanaf het moment waarop de zaken aan de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

4.4 Bronbestanden
Bronbestanden gebruikt voor de ontwikkeling van het product en/of dienst, worden niet aangeleverd, tenzij anders is vermeld in de overeenkomst. Bronbestanden kunnen binnen twee weken na oplevering (en tegen betaling) verkregen worden.

5. Intellectueel eigendomsrecht

5.1 Toepassing
Onder intellectueel eigendomsrecht wordt onder andere verstaan, maar niet beperkt tot alle intellectuele, industriële- en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo's, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computer- programma's en halfgeleiders.

5.2 Onderzoek naar bestaande rechten
Het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van intellectueel eigendomsrecht, zoals onder andere octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, rechten op tekeningen en modellen, auteursrechten en portretrechten behoort uitdrukkelijk niet tot de overeenkomst.

5.3 Naamsvermelding
Designbureau Nolex is ten alle tijden gerechtigd om zijn naam op het product of bij de dienst te laten vermelden of te verwijderen. Ook mogen derden niet de rechten worden verleend tot licenties of anderszins.

5.4 Ongestoord gebruik
De opdrachtgever dient Designbureau Nolex ongestoord gebruik te geven van de aan Designbureau Nolex geleverde of ter beschikking gestelde zaken, gegevens, ideeën, concepten, materialen, et cetera. De opdrachtgever vrijwaart Designbureau Nolex voor alle aanspraken van derden daarop, waaronder, doch niet uitsluitend worden verstaan aanspraken op het gebied van het mededelingenrecht, het industriële recht en het intellectueel eigendomsrecht. Hierbij geldt tevens dat Designbureau Nolex niet verplicht is om de voor de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken te bewaren.

5.5 Wijzigingen afgeleverde producten/diensten
Elke wijziging, aanvulling, verbetering of aanpassing van een door Designbureau Nolex geleverde product of dienst (definitieve versie) kan alleen met toestemming van Designbureau Nolex worden gedaan, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Voor deze intellectueel eigendomsrechten is geen vergoeding verschuldigd door Designbureau Nolex aan de opdrachtgever.

5.6 Geen verspreiding van informatie
Indien een door Designbureau Nolex uitgebrachte offerte niet wordt gevolgd door een overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht de offerte en daartoe behorende zaken voor zichzelf te houden. Er mag geen verspreiding plaatsvinden van informatie dat is overlegd aan de opdrachtgever door Designbureau Nolex. Bij gebreke hieraan wordt schadevergoeding gevorderd bij de opdrachtgever.

5.7 Elementen
Onder andere wordt verstaan, maar niet beperkt tot concepten, ideeën of (onderdelen van) een product of dienst ontwikkeld of afgenomen bij Designbureau Nolex, kunnen elementen bevatten van bestaande templates of andere intellectueel eigendomsrechten. Deze rechten zijn in het bezit van Designbureau Nolex.

5.8 Overdragen van rechten
De intellectueel eigendomsrechten verbonden aan een ontwerp/product/dienst ontwikkeld door Designbureau Nolex, worden indien uitdrukkelijk overeengekomen overgedragen aan de opdrachtgever. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatiewijzen en exploitatievormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarboven krijgt de opdrachtgever indien nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen een niet-exclusieve gebruikerslicentie op alle voor een product/dienst gebruikte codes. Deze gebruikerslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code middels het auteurs-/licentierecht.

5.9 Niet aansprakelijk
Designbureau Nolex kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een product en/of dienst door opdrachtgever of derden.

5.10 Inspanningsverplichting
De opdrachtgever zal - indien overhandigd - de intellectueel eigendomsrechten ten alle tijden respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De opdrachtgever zal Designbureau Nolex onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de intellectueel eigendomsrechten met betrekking tot producten en/of diensten die volgen uit overeenkomst. Indien de opdrachtgever hierin verzuimt, dient schadevergoeding te worden betaald ter hoogte van het volledig geëiste bedrag door eiser met daarbovenop een boete van 25% procent van het geëiste bedrag aan Designbureau Nolex.

5.11 Portfolio
Het is Designbureau Nolex ten alle tijden gerechtigd om producten en/of diensten uit de met de opdrachtgever overeengekomen overeenkomst te publiceren/te vermeerderen/te delen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

5.12 Overdracht aan derden
De opdrachtgever is niet gerechtigd rechten voortvloeiend uit de overeenkomst(en) over te dragen aan een of meerdere derde(n) zonder voorafgaande nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Designbureau Nolex.

6. Prijs

6.1 Bijkomende kosten door meerwerk
Mocht Designbureau Nolex door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een wijziging of door onjuiste informatie over de inhoud van overeenkomst, genoodzaakt zijn om extra of andere werkzaamheden te verrichten, dan zullen deze werkzaamheden aan de opdrachtgever gefactureerd worden.

6.2 Deelfacturen
Designbureau Nolex is gerechtigd om de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en de uitgevoerde gedeelten afzonderlijk te factureren, zonder dat dit vooraf goedgekeurd wordt door de opdrachtgever.

6.3 Verhoging zonder invloed
Mocht na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan of mocht er een verhoging optreden van de rechten of belastingen of mocht er een kostprijsverhogende verandering van de wisselkoers optreden, ook al vindt dit plaats ingevolge van voorzienbare omstandigheden, dan is Designbureau Nolex gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te verhogen.

6.4 Deelfacturen wijzigen

Indien reeds een gedeelte van de overeenkomst is uitgevoerd, dan is het in artikel 6.3 onverkort van toepassing, ten aanzien van de door Designbureau Nolex nog te verrichten werkzaamheden voortvloeiend uit de overeenkomst.

6.5 Verhoging
• Een verhoging van de overeengekomen prijs geeft de opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst om deze reden te ontbinden of om zijn/haar verplichtingen op te schorten.
• Indien de prijsverhoging meer dan 15% van de overeengekomen prijs betreft, zal de opdrachtgever de mogelijkheid krijgen om de overeenkomst te ontbinden. Gemaakte kosten/werkuren dienen uitdrukkelijk wel te worden voldaan.

7. Betaling

7.1 Betalingsverplichting
Betalingen dienen plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum en in de aangegeven valuta op de factuur. Indien na het verstrijken van deze termijn door Designbureau Nolex nog geen volledige betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever ontvangt hiervoor eerst een herinnering waarnaar binnen acht dagen het bedrag dient te zijn voldaan aan Designbureau Nolex.

Blijft de opdrachtgever in verzuim het bedrag volledig te voldoen, dan zal er een wettelijke handelsrente worden berekend als bedoeld in artikel 6:199a BW. De wettelijke handelsrente wordt bovenop het overeengekomen bedrag berekend. De rente wordt berekend vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is met het voldoen van de volledige betaling (de 1ste dag na het verstrekken van de betalingstermijn). Bovendien zal er aanspraak worden gedaan op een incassobureau. Alle gemaakte kosten, waaronder, maar niet beperkt tot proceskosten, kosten voor rechtskundige ondersteuning, rechtsprocedure kosten, gerechtelijke incassokosten en kosten in verband met uitblijven van de betaling, zullen geheel ten laste komen van de opdrachtgever.

7.2 Vooruitbetaling
• De opdrachtgever dient 30% van het totaal overeengekomen bedrag aan te betalen. Dit geldt voor overeenkomsten vanaf een totaal overeengekomen bedrag van €150,-. Designbureau Nolex zal niet eerder beginnen met de uitvoering van de overeenkomst dan dat deze aanbetaling op de door Designbureau Nolex aangegeven bankrekeningnummer is bijgeschreven of contant is voldaan. Hiervan zal de opdrachtgever elektronisch een bevestiging ontvangen.
• Designbureau Nolex heeft het recht volledige betaling van de kosten, met in het bijzonder productie- en mediakosten van de opdrachtgever te verlangen, voordat over zal worden gegaan tot productie/ontwikkeling van de overeenkomst.
• Tevens heeft Designbureau Nolex ten alle tijden het recht om volledige betaling te verlangen van de opdrachtgever als betalingszekerheid. Designbureau Nolex zal de uitvoering van overeenkomst opschorten als opdrachtgever hier niet aan voldoet en een incassobureau inschakelen.

7.3 Reclameren
Reclameren omtrent facturen dienen binnen acht kalenderdagen na de dag van verzending van de factuur nadrukkelijk schriftelijk/elektronisch bij Designbureau Nolex te worden ingediend. De opdrachtgever krijgt hiervan een elektronische bevestiging. De betalingstermijn wordt niet opgeschort. Indien de opdrachtgever dit termijn verzuimt, bestaat er geen recht meer op reclameren.

7.4 Geen compensatie
De opdrachtgever verricht de aan Designbureau Nolex verschuldigde betaling zonder opschorting, korting of compensatie, behoudens verrekening (aanbetaling) van de op de overeenkomst betrekking hebbende voorschoten die eerder zijn voldaan.

7.5 Strekking
Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats (indien van toepassing) van alle verschuldigde rente en kosten. In de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur van Designbureau Nolex.

7.6 Periodiek factureren
Designbureau Nolex is gemachtigd om periodiek te factureren. Dit is van toepassing op diensten en/of producten die gericht zijn op een herhaalde uitvoering.

7.7 Andere gevolgen verzuim
Designbureau Nolex behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten, totdat de opdrachtgever de openstaande factuur volledig heeft voldaan. Elke vertraging in de betaling door de opdrachtgever, maakt alle verschuldigde sommen gelijk opeisbaar. Tevens vervallen alle gegeven kortingen bij het niet respecteren van deze algemene voorwaarden.

7.8 Betalingsmogelijkheden
Bij Designbureau Nolex is het mogelijk om contant te betalen of het totaal overeengekomen bedrag over te boeken naar het bankrekeningnummer dat staat vermeld op de factuur/overeenkomst. Het is niet mogelijk om te pinnen. Via het online portaal van Designbureau Nolex kunt u tevens facturen voldoen middels Mollie. Liever een betaalverzoek toegestuurd krijgen? Stuur ons dan binnen twee dagen na ontvangst van de factuur een e-mail met het verzoek en alle bijbehorende gegevens.

7.9 Betalen in termijnen
Indien de opdrachtgever wenst het totaal overeengekomen bedrag in termijnen te betalen, dan dient dit schriftelijk en nadrukkelijk te worden doorgegeven voorafgaand aan de overeenkomst. Is de overeenkomst eenmaal tot stand gekomen, is het naderhand niet mogelijk om hierop terug te komen, tenzij op dat moment nadrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

7.10 Opdrachtgever
Onder opdrachtgever wordt hiermede verstaan enige tot opdrachtgever concern behorende moeder-, dochter-, en/of zustervennootschap en/of enige anderszins met opdrachtgever gelieerde onderneming, ongedacht de rechtsvorm.

8. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

8.1 Opzegging door opdrachtgever
Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst wenst op te zeggen, dan dient dit te geschieden middels een aangetekende brief. De opdrachtgever is de betaling echter verschuldigd voor de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden, vermeerderd met eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, vermeerderd met het recht van Designbureau Nolex om schadevergoeding te vorderen in verband met de opzegging van de overeenkomst in verband met winstverlies door de opzegging.

8.2 Ontbinding door Designbureau Nolex
Indien de overeenkomst door Designbureau Nolex wordt ontbonden vanwege een toerekenbare tekortkoming in de (niet, niet behoorlijk of niet tijdige) nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan wel indien goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Designbureau Nolex te voldoen (alsmede ingeval van faillissement, toepassing wettelijke schuldsaneringsregeling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht van de onderneming van opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, alsmede in geval van beslaglegging op de opdrachtgever en dit binnen een redelijk termijn niet is opgegeven).

Designbureau Nolex is bovendien bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voortdoen welke van dusdanige aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dusdanige aard zijn dat een ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Designbureau Nolex kan worden gevraagd.

De opdrachtgever is verschuldigd om de tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden en gemaakte kosten voor de uitvoering van de overeenkomst te voldoen. Vermeerderd het recht van Designbureau Nolex om schadevergoeding te vorderen in verband met winstverlies door de ontbinding. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan redelijkerwijs niet meer kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voldaan door Designbureau Nolex, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming door de opdrachtgever.

8.3 Schadevergoeding
Naast een vergoeding van de door Designbureau Nolex geleden schade als bedoeld in artikel 8, zal een door de opdrachtgever te betaling vergoeding van in ieder geval 15% van de in overeenkomst bepaalde totaalprijs, met een minimum van €150,- worden gevorderd.

8.4 Faillissement
Zowel Designbureau Nolex als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval en een faillissement of surseance van betaling. De tot dan toe gemaakte kosten en arbeidsuren dienen desondanks door opdrachtgever te worden voldaan.

8.5 Productgebruik bij voortijdige beëindiging
Mocht de overeenkomst om welke reden dan ook, voortijdig worden beëindigd of opgezegd, dan is het de opdrachtgever in geen enkel geval toegestaan om ter beschikking gestelde producten/diensten te gebruiken en komt elk in het kader van de overeenkomst aan de opdrachtgever eventueel verstrekte licentie(s) te vervallen.

8.6 Abonnementen/duurovereenkomsten

Wanneer de overeenkomst bestaat uit het verrichten bij herhaling van werkzaamheden door Designbureau Nolex of soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan enkel worden beëindigd door schriftelijke of elektronische opzegging, met inachtneming van de opzegtermijn van ten minste drie maanden, tenzij anders vermeld. De opdrachtgever ontvangt hiervan een bevestiging.

8.7 Overdracht aan derden
De opdrachtgever is niet gerechtigd rechten en/of plichten voortvloeiend uit de overeenkomst(en) over te dragen aan één of meerdere derde(n) zonder voorafgaande nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Designbureau Nolex.

8.8 Direct opeisbaar
Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Designbureau Nolex aan de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar vermeerderd met bijkomende kosten en schadevergoeding. Indien Designbureau Nolex de nakoming van de verplichtingen opschort, vervalt niet het recht dit op een ander moment direct op te eisen.

8.9 Terstond en met onmiddellijke ingang ontbinden
Mocht de opdrachtgever de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet kunnen nakomen en rechtvaardigt dit een ontbinding, dan is Designbureau Nolex gerechtigd de overeenkomst terstond en met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder enige verplichting tot betaling van schadevergoeding, terwijl de opdrachtgever verplicht blijft schadevergoeding te voldoen.

8.10 Overgang
Mocht de overeenkomst worden opgezegd door Designbureau Nolex, dan zal Designbureau Nolex in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor de overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toe te rekenen valt. Mochten er extra kosten bijkomen tijdens de overdracht van de werkzaamheden voor Designbureau Nolex, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden om deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen.

9. Garanties en vrijwaringen

9.1 Vrijwaring aanspraak
• De opdrachtgever dient Designbureau Nolex en de door Designbureau Nolex ingeschakelde derde(n) te vrijwaren van alle mogelijke aanspraken met betrekking tot het door Designbureau Nolex aan de opdrachtgever geleverde (gedeelten van het) product/dienst, waaronder te verstaan, maar niet beperkt tot, de toepassingen en/of het gebruik van het product.

• De opdrachtgever vrijwaart Designbureau Nolex en de door Designbureau Nolex ingeschakelde derde(n) voor enige aanspraken op intellectueel eigendomsrechten inzake van de door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Kleine verschillen tellen niet mee.
• Indien er inbreuk wordt gemaakt op enig intellectueel eigendomsrecht en/of ander recht en Designbureau Nolex of een door Designbureau Nolex ingeschakelde derde(n) hiervoor aansprakelijk worden gesteld, dient in beginsel de opdrachtgever Designbureau Nolex en door hen ingeschakelde derden schadeloos te stellen en ook met eventueel procedure samenhangende kosten geheel zelf te vergoeden.

9.2 Garanties
• Uitgezonderd van het bepaalde in dit artikel, verleent Designbureau Nolex geen garantie met betrekking tot een product en/of dienst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Ieder product dat niet binnen acht kalenderdagen na levering is geweigerd of waarover de opdrachtgever bij Designbureau Nolex binnen deze periode schriftelijk heeft gereclameerd, dan wel in gebruik is gekomen door de opdrachtgever, wordt geacht te zijn geaccepteerd.
• Indien er sprake is van enige tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst
zal Designbureau Nolex daarvan direct schriftelijk (of elektronisch) op de hoogte gesteld dienen te worden door opdrachtgever (de dag van ontvangst of overhandiging). De opdrachtgever verstrekt Designbureau Nolex bovendien alle bewijzen hiervan. Indien uit deze informatie voldoende blijkt dat er sprake is van enige tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, zal Designbureau Nolex het product en/of dienst of gedeelten daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een redelijk termijn van dertig dagen ter keuze van Designbureau Nolex gratis vervangen of herstellen, mits vervanging of herstel naar oordeel van Designbureau Nolex redelijkerwijs mogelijk is en de opdrachtgever toestaat het defecte product of een gedeelte daarvan terug te geven en de opdrachtgever alle medewerking voor het herstel of vervanging verleent.
• Mocht vervanging of herstel niet redelijk/onmogelijk zijn, zal Designbureau Nolex aan de opdrachtgever het betreffende betaalde bedrag restitueren onder aftrek van een redelijke vergoeding voor het genoten gebruik van het product en/of de gemaakte ontwerpkosten en eventuele uitzonderlijke leveringskosten.
• Bij restitutie is Designbureau Nolex gerechtigd het product terug te nemen en pas tot restitutie over te gaan bij de levering/overhandiging van het defecte product/dienst en alle bijbehorende gegevens aan Designbureau Nolex.
• Bij tijdige reclamatie zal Designbureau Nolex met de opdrachtgever in overleg treden over welke stappen er gezet gaan worden. Mocht de opdrachtgever hieraan geen gehoor geven of niet binnen een termijn van vijf werkdagen reageren (mondeling, schriftelijk dan wel elektrisch), dan verzuimd de opdrachtgever het recht op reclamatie/restitutie.

9.3 Schade

De in artikel 9.2 genoemde garantie geldt niet indien de schade aan het product/dienst is ontstaan door enig gebruik dat niet aan te merken is als, maar niet beperkt tot ‘normaal gebruik’ van het product, nalatigheid of onzorgvuldig gebruik maken van het product of gedeelte daarvan, onjuiste installatie en/of onderhoud van het product en aanpassingen en herstelwerkzaamheden aan het product, zonder voorafgaande schriftelijke (elektronische) toestemming van Designbureau Nolex. Indien het product/dienst een website betreft is de opdrachtgever geheel zelfverantwoordelijk voor het maken van een back-up van de website en het verrichten van aanpassingen, tenzij schriftelijk en nadrukkelijk anders is overeengekomen.

9.4 Termijn reclameren
Reclameren betreffende uitgevoerde werkzaamheden of geleverde zaken, dan wel betreffende gefactureerde bedragen dienen binnen acht kalenderdagen na uitvoering of levering bij Designbureau Nolex schriftelijk (aangetekend) dan wel elektronisch te zijn bekend gemaakt. De opdrachtgever ontvangt hiervan een elektronische of mondelingen bevestiging. Bij overschrijding van dit termijn vervalt elke aansprakelijkheid van Designbureau Nolex.

9.5 Controle
De opdrachtgever is verplicht alle door Designbureau Nolex geleverde producten en/of diensten, waaronder mede te verstaan, doch niet beperkt tot opmaak-, druk- of andere proeven of concepten zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren en eventueel geconstateerde gebreken zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval binnen vijf kalenderdagen na levering/ontvangst nadrukkelijk schriftelijk te melden. Mochten er na de controle door opdrachtgever fouten worden ontdekt, dan kan Designbureau Nolex of door Designbureau Nolex aangestelde derde(n) niet aansprakelijk gesteld worden, daar de opdrachtgever zelf de controle heeft uitgevoerd en pas bij akkoord hiervan wordt overgegaan tot vermeerdering, et cetera.
Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven wat betreft controleren dan wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort. Bijkomende kosten die hierdoor ontstaan zijn voor rekening van de opdrachtgever.

10. Overmacht 

10.1 Overmacht Designbureau Nolex
Indien Designbureau Nolex al dan niet tijdelijk aan een wezenlijk deel van zijn verplichtingen niet kan voldoen en dit niet te wijten is aan schuld, noch krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, is er sprake van overmacht. In deze algemene voorwaarden worden daardoor onder meer verstaan: het niet voldoen aan de verplichtingen uit de overeenkomst als gevolg van ziekte, niet-nakoming van door Designbureau Nolex ingeschakelde derden, het niet functioneren van apparatuur of faciliteiten, waaronder het niet beschikbaar zijn van telecommunicatiediensten en elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, braad, natuurrampen, overstromingen, molest, diefstal en dergelijke is ieder der partijen indien deze toestand ten minste dertig kalenderdagen voortduurt, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij gerechtigd is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding. De overeenkomst kan worden opgeschort door Designbureau Nolex met ten hoogste twee maanden, indien dit binnen het termijn van dertig kalenderdagen is gemeld, gerekend vanaf melding overmacht. De melding wordt nadrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt.

10.2 Gedeeltelijk
Indien Designbureau Nolex ten tijde van de overmacht als genoemd in artikel 10.1 nog gedeeltelijk kan leveren, dan wel heeft geleverd, dan is hij gerechtigd dit te leveren en afzonderlijk te factureren alsof het een afzonderlijke overeenkomst is.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Aansprakelijkheid Designbureau Nolex
Designbureau Nolex is niet aansprakelijk voor:

A. Fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever beschikbaar is gesteld;
B. Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet (tijdig) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
C. Fouten van, door of namens door de opdrachtgever ingeschakelde derde(n);
D. Gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
E. Fouten in het product, indien opdrachtgever het concept/proef product en/of dienst goedgekeurd heeft, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan dergelijke controle geen behoefte te hebben, dan wel geen response/fouten doorgeeft/reclameert;
F. Fouten of problemen die zijn ontstaan na de leveringen of overdracht en door gebruik of onderhoud van het geleverde product (en/of dienst) door anderen dan Designbureau Nolex;
G. Schade wegens winstderving, werkstagnatie, verlies van zakelijke en/of andere gegevens (bestanden) of enige andere bedrijfsschade of geldelijk verlies, mogelijk samenhangend met het gebruik van het door Designbureau Nolex geleverde product en/of dienst;
H. Content, foto’s en andere gebruikte informatie.

11.2 Beperking aansprakelijkheid
Indien en voor zover Designbureau Nolex aansprakelijk is gesteld, is de aansprakelijkheid in alle gevallen, tenzij deze te wijten is aan opzet of grove schuld van Designbureau Nolex begrensd tot:
A. Het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Designbureau Nolex inzake van de overeenkomst wordt uitgekeerd;
B. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, de waarde van de factureren die door de opdrachtgever zijn voldaan in de periode van drie maanden voorafgaand aan het moment dat de schade is ontstaan, voor zover de factuur dat gedeelte van de overeenkomst betreft, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.3 Verval aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid vervalt na het verstrijken van een termijn van dertig dagen vanaf het moment dat de overeenkomst is volbracht, product/dienst is overgegeven of geleverd, tenzij Designbureau Nolex de aansprakelijkheid met betrekking tot de overeenkomst toch erkend.

11.4 Kopiëren materialen
De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem/haar verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden totdat de overeenkomst is voldaan. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Designbureau Nolex niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die hierbij optreedt en is Designbureau Nolex gerechtigd hiervoor schadevergoeding te vorderen.

11.5 Bewaarplicht
Na het volbrengen van de overeenkomst hebben noch de opdrachtgever noch Designbureau Nolex jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens voor het geleverde product en/of de dienst.

11.6 Kwaliteit

De opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de aan te leveren zaken. Onverminderd het overige in deze voorwaarde bepaalde, is Designbureau Nolex niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de door de opdrachtgever aangeleverde zaken.

11.7 Rechtbank
Mocht de rechter oordelen dat Designbureau Nolex geen beroep toekomt op het in voorgaande leden bepaalde, beperkt de aansprakelijkheid van Designbureau Nolex zich ten alle tijden tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting van de werkzaamheden, waarop de aansprakelijkheid ziet.

11.8 Schade

Mocht Designbureau Nolex aansprakelijk worden gesteld worden voor schade door de opdrachtgever, dan betreft dit maximaal tweemaal (of een gedeelte van) de factuurwaarde van de overeenkomst, waarop de aansprakelijkheid van toepassing is.

11.9 Directe schade
Designbureau Nolex kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor directe schade door de opdrachtgever. Hieronder wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Designbureau Nolex aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Designbureau Nolex toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade, als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

11.10 Aansprakelijkheid website
• De aansprakelijkheid van Designbureau Nolex stopt als de opdrachtgever geen onderhoudscontract wil aangaan met Designbureau Nolex direct na oplevering.
• Designbureau Nolex is niet verantwoordelijk voor updates en onderhoud aan de website (WordPress installatie of de gebruikte plug-ins), tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.
• Designbureau Nolex is niet aansprakelijk als de opdrachtgever heeft aangegeven zelf het technisch onderhoud van de website te doen en daarin nalatig is, waardoor schade aan de website ontstaat.
• Designbureau Nolex gebruikt plug-ins van derden en kan niet aansprakelijk worden gesteld als de opdrachtgever updates uitvoert, waardoor deze plug-ins niet meer (volledig) werken.
• Designbureau Nolex is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregister of andere waarop Designbureau Nolex geen invloed kan uitoefenen.
• Designbureau Nolex is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website die Designbureau Nolex heeft gemaakt voor de opdrachtgever als uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

11.11 Correspondentie
Designbureau Nolex kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de opdrachtgever meer correspondentie momenten verlangt dan opgenomen in de overeenkomt zonder meerprijs hiervoor te willen voldoen. Gewenste wijzigingen van de opdrachtgever die hierdoor niet plaatsvinden, kunnen niet worden gezien als verzuim of een andere grond voor ontbinding, reclamatie of opschorten van de betaaltermijn.

12. Wijzigingen algemene voorwaarden

12.1 Wijzigingen
Designbureau Nolex behoudt het recht om de algemene voorwaarden ten alle tijden te wijzigingen of aan te vullen.

12.2 Bestaande overeenkomsten
Wijzigingen gelden ook voor alle bestaande overeenkomsten. De bekendmaking wordt elektronisch gedeeld.

12.3 Niet accepteren
De opdrachtgever mag enkel de overeenkomst beëindigen indien de wijzigingen van de algemene voorwaarden inhouden dat de positie van de opdrachtgever daadwerkelijk verslechterd, tenzij de opdrachtgever in redelijkheid zou dienen te begrijpen dat de wijzigingen noodzakelijk zijn en overeenkomen met het doel/betekenis van de overeenkomst. Mocht beëindiging gerechtvaardigd zijn, dan blijven alle andere algemene voorwaarden van toepassing. Er volgt bovendien geen restitutie van de gemaakte kosten en uitgevoerde diensten tot dan worden uiteraard gefactureerd.

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Eigendom
• Designbureau Nolex behoudt de volledige eigendom van alle (geleverde) zaken/producten/diensten ten aanzien van de overeenkomst, totdat het volledige bedrag van de overeenkomst is voldaan en eventuele andere verplichtingen deugdelijk zijn nagekomen. Dit geldt ook indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst tegenover Designbureau Nolex en op de overige vorderingen die hierdoor ontstaan.
• Het door Designbureau Nolex geleverde dat onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en nimmer gebruikt worden als betaalmiddel. De opdrachtgever is tevens niet bevoegd om onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of enige andere wijze te bezwaren.

13.2 Beslaglegging
De opdrachtgever dient te doen wat redelijkerwijs verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Designbureau Nolex veilig te houden. Mocht er beslag worden gelegd door derden op het onder eigendomsvoorbehoud product/ dienst of rechten daarop willen vergelden, dan is de opdrachtgever verplicht om Designbureau Nolex hiervan onmiddellijk nadrukkelijk en schriftelijk op de hoogte te stellen.

13.3 Medewerking verlenen
De opdrachtgever verbindt zich tegenover Designbureau Nolex om medewerking te verlenen aan hetgeen wenselijk is of nodig in het kader van de overeenkomst.

13.4 Verkoop
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om geleverde producten/diensten naderhand te verkopen, tenzij het bedrijf wordt overgenomen waar vanuit de opdrachtgever de overeenkomst is aangegaan. Designbureau Nolex dient hiervan schriftelijk op de hoogte te worden gesteld.

14. Overige bepalingen

14.1 Derden
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om enig recht over te dragen uit de overeenkomst en/of van het product en/of dienst aan derden, anders dan bij overdracht van een gehele onderneming, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gekomen. Uitzondering hierop is intern gebruik binnen een bedrijf.

14.2 Vertrouwelijkheid
Alle partijen zijn gehouden om feiten/omstandigheden in het kader van de overeenkomst die ter kennis zijn gegeven vertrouwelijk te behandelen. Dat wil zeggen: niet delen met anderen. Derden die bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden op een eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden (geheimhoudingsplicht). Informatie mag enkel worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit artikel geldt voor de gehele duur van de overeenkomst en daarna.

14.3 Nederlandse wetgeving
Op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Designbureau Nolex partij is, is enkel het Nederlandse recht van toepassing, tenzij in de overeenkomst anders is opgenomen.

14.4 Schriftelijk/elektronisch
Tot schriftelijke communicatie wordt door Designbureau Nolex bedoeld: aangetekend via de post, e-mail en een WhatsApp bericht. Hierop volgt altijd een schriftelijke ontvangstbevestiging vanuit Designbureau Nolex. Mocht de opdrachtgever geen bevestiging ontvangen van Designbureau Nolex, dan dient de opdrachtgever nogmaals schriftelijk contact op te nemen. Tot die tijd blijft de informatie aangemerkt als niet doorgegeven door Designbureau Nolex.

15. Hostingdiensten en domeinnamen

15.1 Partners
Voor de webhosting en registratie van domeinnamen werkt Designbureau Nolex samen met een gespecialiseerde Nederlandse hostingpartner en register.

15.2 Afsluiten en prijzen
De hostingdiensten worden voor minimaal één jaar afgesloten. Een hostingdienst wordt stilzwijgend verlengt, tenzij de opdrachtgever binnen de opzegperiode nadrukkelijk schriftelijk laat weten de dienst te willen opzeggen. De opdrachtgever ontvangt een bevestiging bij opzegging. Prijzen kunnen tussendoor wijzigen, dit is het risico van de opdrachtgever. Als de stijging groter is dan 20% zal Designbureau Nolex schriftelijk contact hierover opnemen met de opdrachtgever.

15.3 Opzegtermijn
Mocht de opdrachtgever een hostingdienst of domeinnaam willen opzeggen, dan dient dit uiterlijk drie maanden (opzegtermijn) voor de verlengingsdatum nadrukkelijk schriftelijk te zijn medegedeeld aan Designbureau Nolex. Mocht de opdrachtgever verzuimen dit tijdig te doen, dan wordt de dienst automatisch verlengd met nog eens één jaar. Verhuizen van register is ten alle tijden mogelijk. Van restitutie van de gemaakte kosten is echter in geen enkel geval sprake.

15.4 Niet toegestaan gebruik
Het is de opdrachtgever niet toegestaan de diensten en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte (webhosting – inhoud website/e-mail) te gebruiken voor:
A. Handelingen en of gedragingen in strijd met toepasselijke wettelijke bepalingen of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
B. Het verzenden van ongevraagd e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
C. Het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectueel eigendomsrechten van derden;
D. Het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende uitingen;
E. Seksuele (intimidatie) beeldmateriaal of het op andere wijze lastig vallen van personen;
F. Het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken);
G. Het verspreiden van computervirussen;
H. Enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.
Alle gevolgen van het niet naleven van de hier bovenstaande opsomming komen voor rekening van de opdrachtgever inclusief een schadevergoeding.

15.5 Back-up

Tenzij er ter zake een specifieke overeenkomst met Designbureau Nolex wordt afgesloten, is de opdrachtgever zelfverantwoordelijk voor het nemen van een back-up wat betreft het hosting-account. Designbureau Nolex kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

16. Toepasselijk recht

16.1 Bevoegde rechtbank
Elk geschil met betrekking, maar niet beperkt tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van een overeenkomst met Designbureau Nolex, zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Almelo, Overijssel, tenzij dwingend anders staat beschreven in de wetgeving. Ook in deze situatie mag Designbureau Nolex zijn voorkeur doorgeven.

16.2 Verantwoordelijkheid
Partijen doen pas een beroep op de rechter, nadat zij zich uiterst hebben ingespannen om het geschil onderling te beslechten, tenzij door een voorval naar redelijkheid niet kan worden verwacht dat gezamenlijk tot een oplossing kan worden gekomen.

17. Drukwerk eigen productie

17.1 Omschrijving
Designbureau Nolex biedt opdrachtgever de mogelijkheid om textiel en andere mogelijkheden te laten bedrukken door Designbureau Nolex zelf. Middels een professionele pers en plotter kunnen ontwerpen naar wens worden gemaakt in verschillende kleuren. Deze worden vervolgens geplot en geperst voor een goede en mooie hechting. Daarnaast kunnen ook stickers voor bepaalde oppervlakten worden gemaakt die de opdrachtgever zelf kan aanbrengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

17.2 Ontwerp
Bij het aangaan van de overeenkomst geeft opdrachtgever door welke ontwerpwensen er zijn inclusief voorbeelden, zodat het resultaat zo dicht mogelijk bij de overeenkomst komt. Het is het risico van de opdrachtgever indien het resultaat niet is als gewenst i.v.m. deze informatieverplichting, tenzij de afwijking redelijkerwijs is toe te wijzen aan Designbureau Nolex. Een ontwerp wordt voorafgaand aan het plotten en persen niet goedgekeurd, aangezien de opdrachtgever dit zelf heeft aangeleverd/toegelicht, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

17.3 Garantie
Designbureau Nolex biedt geen enkele garantie wat betreft het gebruik of de kwaliteit van de bedrukking. Materialen worden van hoogwaardige kwaliteit ingekocht en op professionele wijze geplaatst. Wassen is mogelijk op maximaal 40 graden (afhankelijk van het materiaal). Drogen en strijken is niet toegestaan. Aangezien Designbureau Nolex het gebruik niet kan controleren, worden er geen garanties geboden. Bij ontvangst of overhandiging van het product heeft de opdrachtgever enkel dan een moment om te reclameren. Maakt de opdrachtgever hier geen gebruik van, dan vervalt dit recht gelijk. Er wordt geen schadevergoeding geboden of restitutie.

17.4 Vinyl

Stickers van vinyl worden door Designbureau Nolex ontworpen naar wens (zie artikel 17.2) en vervolgens geplot. Het product wordt verstuurd/overhandigd met bijhorende applicatietape. Hierdoor is het gemakkelijk voor de opdrachtgever om het over te dragen op het gewenste oppervlak. De stickers zijn niet wasbestendig en kan het beste met de hand worden schoongemaakt. Ook hierop worden geen garanties geboden.

Algemene voorwaarden Designbureau Nolex – versie 4 november 2019